КОНВЕНЦИЈА О ИНТЕГРИСАНОМ ПРИСТУПУ БЕЗБЕДНОСТИ, СИГУРНОСТИ И УСЛУГАМА НА ФУДБАЛСКИМ УТАКМИЦАМА И ДРУГИМ СПОРТСКИМ ДОГАЂАЈИМА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 143-164

АУТОР(И): Ненад Ђурђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.143DJ

САЖЕТАК:

Насиље на спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама, представља веома дуго за све европске земље озбиљан проблем, који поприма различите облике, са уочљивом тенденцијом измештања са унутрашњости стадиона на околне просторе, укључујући и ширу урбану средину. Као непосредна реакција на трагичне догађаје на Хејселу 1985. године и као европски институционални одговор на проблем спортских хулигана донета је у оквиру Савета Европе Европска конвенција о спречавању насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама, посебно фудбалским утакмицама, која је ступила на снагу 1. новембра 1985. године и од тада је ратификовало 42 државе чланице (Конвенција бр. 120). Немили догађаји на спортским борилиштима ширем Европе протеклих деценија показали су да је садржај те Конвенције недоследан и у неким аспектима контрадикторан у односу на приступ и добру праксу која је успостављена у многим европским земљама последњих неколико година. Због тога се 2013. године приступило ревидирању Конвенције из 1985. године да би 2016. године била донета Конвенција Савета Европе о интегрисаном приступу безбедности, сигурности и услугама на фудбалским утакмицама и другим спортским догађајима, која је ступила на снагу 1. новембра 2017. године (Конвенција бр. 218 – CETS No. 218). Ова Конвенција у потпуности замењује Европску конвенцију о спречавању насиља и недоличног понашања гледалаца  на спортским приредбама, а посебно фудбалским утакмицама. Једна од главних карактеристика Конвенције је интегрисани приступ свих укључених актера и заинтересованих страна у борби против насиља и недоличног понашања на спортским борилиштима, заснован на три међусобно зависна стуба: сигурност, безбедност и услуге. Аутор у раду анализира основне карактеристике и решења Конвенције бр. 218, укључујући и Препоруку (2015) 1 Сталног комитета уз Конвенцију бр. 120, на коју се упућује у преамбули Конвенције бр. 218, и указује на потребу и значај потписивања и ратификовања те конвенције за Републику Србију.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

спорт, насиље, недолично понашање, безбедност, сигурност, услуге, CETS No. 218, Конвенција, Савет Европе.

ЛИТЕРАТУРА: