УГОВОР О УГОСТИТЕЉСКИМ УСЛУГАМА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 127-139

АУТОР(И): Урош Радуловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.127R

САЖЕТАК:

 

КЉУЧНЕ

С обзиром да се у Републици Србији последњих година бележи пораст угоститељских објеката за смештај и пораст броја смештајних јединица, с једне стране, и пораст гостију (домаћих и страних), с друге стране, предмет овог рада су правила која се односе на уговор о угоститељским услугама. Имајући у виду да овај уговор није законски регулисан, у раду су анализирана правила садржана у оквиру Посебних узанси у туризму узимајући у обзир и упоредноправна решења, као и домаћу и страну судску праксу. Циљ истраживања је да се кроз анализу правила о закључењу уговора, трајању и отказивању уговора, правима и обавезама уговорних страна, одговорности угоститеља и раскиду уговора, истакне специфична правна природа и карактеристике овог уговора.

РЕЧИ: 

угоститељ, гост, смештај, обавезе, одговорност, раскид уговора.

ЛИТЕРАТУРА: