ОСИГУРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ОД СТРАНЕ МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ГАРАНТОВАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 89-100

АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.089BS

САЖЕТАК:

Упоредо са растом обима страних директних инвестиција у свету, расте и свест о њиховом значају. Неразвијене државе и државе у развоју настоје да инструментима и мерама економске политике подстакну прилив страног капитала, који постаје кључни фактор привредног развоја. Повећан обим прекограничног кретања капитала условљава и повећање вероватноће наступања некомерцијалних ризика, у које се убрајају ризик експропријације, ризик трансфера капитала, ризик кршења уговора, ризик рата и грађанских немира. Како би се умањили политички ризици и очувао правни положај страног улагача, а самим тим и вредност улагања, прибегава се осигурању инвестиција. Пружањем услуга осигурања страних директних инвестиција од некомерцијалних ризика бави се МIGA (Мултилатерална агенција за гарантовање инвестиција). Поред гаранција које пружа страним улагачима настојећи да тиме умањи њихову изложеност политичким ризицима, MIGA својом делатношћу помаже и државама пријемницама капитала у поступку привлачења страног капитала и убрзања привредног развоја. Стога, у фокусу рада јесу услуге осигурања инвестиција, као темељна функција MIGA, уз анализу услова за пружање гаранција и ризика који могу бити осигурани.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стране директне инвестиције, осигурани ризици, MIGA, услуге осигурања, страни улагач.

ЛИТЕРАТУРА: