ПРАВНА ЗАШТИТА КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 75-88

АУТОР(И): Андреј Мићовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.075M

САЖЕТАК:

Потреба да се корисницима финансијских услуга пружи целовита правна заштита у различитим фазама уговорног односа (пре, приликом и након закључења уговора) резултирала је доношењем одговарајућих прописа на националном и комунитарном нивоу. Тим прописима су предвиђени услови и начин остваривања и заштите њихових права. Предмет правног разматрања у овом раду су правила којима се регулишу поједине банкарске услуге (уговор о депозиту, уговор о издавању и коришћењу кредитних картица, уговор о дозвољеном прекорачењу рачуна), услуге финансијског лизинга и финансијске погодбе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

финансијске услуге, корисници, депозит, кредитне картице, рачун, лизинг.

ЛИТЕРАТУРА: