ПРЕМИЈА КАО ЦЕНА РИЗИКА И БИТАН ЕЛЕМЕНТ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 49-62

АУТОР(И): Зоран Миладиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.049M

САЖЕТАК:

Премија осигурања је износ који уговарач осигурања, односно осигураник плаћа осигуравачу за ризик који он преузима закључивањем уговора о осигурању. Она је битан елеменат уговора о осигурању и у суштини представља цену ризи­ка, односно осигурања. Између ризика и премије постоји уска веза: висина премије утврђује се према просечном интензитету ризика, а свака промена ризика било да се исти повећава или смањује, по пра­ви­лу доводи до промене висине премије. Ипак, на висину премије утичу и други елементи као што су: осигурана сума, трајање осигурања, каматна стопа, општи трошкови оси­гу­рања и сл. Са аспекта обавезе уговарача осигурања, односно осигураника, битан је укупан износ премије који он треба да плати, тј. за њега је битно колики је износ бруто премије. Такође, са аспекта уговарача осигурања, односно осигураника,  плаћање премије је његова главна обавеза, јер је бесплатно преузимање ризика  од стране осигуравача неспојиво са делатношћу осигурања. Међутим, са аспекта осигуравача премија се састоји из неколико елемената, који имају разли­чи­ту намену, и који подлежу различитим правним режимима. При томе, осигуравач не може средствима која је наплатио у виду премије да располаже по свом нахођењу, већ од једног дела из бруто премије мора да образује одговарајуће фондове.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

премија, осигурање, ризик, осигурани случај, уговарач осигурања, осигуравач, штета.

ЛИТЕРАТУРА: