Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 17-26

АУТОР(И): Миодраг Мићовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.017M

САЖЕТАК:

У чланку су анализирана питања која се постављају у вези са услужним паковањем, које се врши у функцији реализације промета производа, као и она која се тичу амбалаже и захтева који морају да буду задовољени у погледу њеног састава, поновне употребљивости и обновљивости. Правила о паковању, о обавезама у погледу амбалаже која се користи ради паковања, су уобличили сами учесници у промету и она се примењују као узанс правила. Правила о амбалажи, њеном саставу, поновној употребљивости и обновљивости, спадају у групу савремених правила, којима се посвећује посебна пажња кроз доношење прописа, у које спада и новодонета Директива ЕУ 2018/852.  Том Директивом је указано на потребу спречавања стварања амбалажног отпада, мере које у том циљу треба предузети, уз дефинисање рокова у оквиру којих је потребно да се оствари одређени ниво рециклаже амбалажног отпада у односу на укупну количину отпада и врсту амбалажног материјала

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

паковање, амбалажа, производ, продавац, купац.

ЛИТЕРАТУРА: