PRAVOSUĐE (KRIVIČNO) KAO VID JAVNE SLUŽBE

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2021), str. 455-457

AUTOR(I): Marija Milojević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.445M

SAŽETAK:

Autor u radu daje prikaz pravosudnog sistema kroz prizmu francuske pravne teorije o javnim službama po kojoj je država skup javnih službi i to zakonodavne, upravne i sudske javne službe. Rad sadrži teorijsku analizu pojma državne vlasti a zatim i pojma javne službe, usluge od opšteg interesa i francuske pravne teorije. U okviru koncepta javne službe autor daje osvrt na istorijat nastanka javnih službi. Dalje, definiše se i pojam pravosudnog sistema kao vid sudske vlasti i kao vid sudske javne službe sa druge strane radi njihove međusobne usporedbe i detaljnije analize. Akcenat se stavlja i na krivično pravosuđe kao deo pravosuđa koji takođe vrši usluge od opšteg interesa. Cilj rada je da istakne kako sudska vlast nije samo vlast, kakva sintagma se najčešće pojavljuje u pravnoj literaturi i praksi, već da u sebi sadrži i elemente javne službe i predstavlja jednu vrstu „uslužnog servisa građana“.

KLJUČNE REČI: 

javna služba, državna vlast, sudska vlast – sudska javna služba, pravosudni sistem, krivično pravosuđe, usluga od opšteg interesa, francuska pravna teorija, uslužni servis građana.

LITERATURA: