USLUGE ZAŠTITNIKA GRAĐANA U FUNKCIJI ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2021), str. 313-321

AUTOR(I): Nikola Ivković

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.313I

SAŽETAK:

U radu se analizira uloga i usluge koje pruža Zaštitnika građana konkretno se vezujući za pravni poredak Republike Srbije. Istorijskom retrospektivom, a onda i kroz uporednu pravnu analizu uopšte postanka i začeća jednog ovakvog vida institucionalne zaštite ljudskih prava, pa preko praktičnih iskustava daje se uvid u značaj postojanja ovog državnog organa. Pravni sistem Republike Srbije poznaje relativno kratko ovaj vid usluga u polju zaštite ljudskih prava. Iz tog razloga pravna istorija ne nudi odgovore na praktične reperkusije postojanja ove institucije u našoj državi. Usled toga u radu se ukazuje na dve dimenzije delovanja. Prvi je praksa Zaštitnika građana tokom protesta koji su se dogodili tokom ograničenja ljudskih prava usled pandemije COVID19 i drugi politička dimenzija uloge u pravnom sistemu Republike Srbije.

KLJUČNE REČI: 

ljudska prava, Zaštitnik građana, država, protesti.

LITERATURA: