DIGITALIZACIJA JAVNIH USLUGA DRŽAVE KAO SEGMENT REFORME JAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2021), str. 251-263

AUTOR(I): Zoran Jovanović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.251J

SAŽETAK:

Informaciono-komunikacione tehnologije predstavljaju možda i najznačajniji pokretač razvoja savremenog društva i tržišta. Kao nezaobilazni element u funkcionisanju društva i tržišta javlja se i država, koja sama  po sebi, kao i kroz svoje organe, dolazi pod uticaj novih pojava. Njihov uticaj je toliki da one menjaju samu ulogu države i prirodu njenih organa koja se oslikava kroz brojne reforme javne uprave širom sveta. Jedan od osnovnih reformskih elemenata i pojmova u modernoj javnoj upravi odnosi se na njenu digitalizaciju, odnosno elektronizaciju. Elektronska uprava, kao moderan koncept, podrazumeva digitalizaciju celokupnog rada organa javne vlasti, tako što se tradicionalni instituti i koncepti zamenjuju novim koji uključuju informacione i komunikacione sisteme. Zahvaljujući digitalnim reformama, povećava se transparentnost i efikasnost rada organa uprave, njihova dostupnost zainteresovanim licima, a pored toga se i menja uloga javne vlasti u javnu službu. Proces reformi i elektronizacije javne uprave, obuhvata i digitalizaciju javih usluga koje organi države pružaju građanima, privrednim subjektima i drugim licima sa kojima dolaze u kontakt i čija prava i interese štite. Javne usluge se odnose na brojne usluge iz različitih oblasti života poput zdravstva, ekonomije, ekologije, unutrašnjih poslova, itd. Imajući u vidu značaj javnih usluga za normalno funkcionisanje građana, privrede i celokupnog društveno-političkog sistema, digitalizacija javnih usluga predstavlja važan korak u razvoju koji zahteva i odgovarajući akademski i naučni pristup.

KLJUČNE REČI: 

informaciono-komunikacione tehnologije, javne usluge, digitalizacija uprave, Portal eUprava, reforma javne uprave.

LITERATURA: