RAZLOZI KOJI OPRAVDAVAJU OTKRIVANJE PROFESIONALNE TAJNE LEKARA

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2021), str. 185-198

AUTOR(I): Dragica Živojinović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.185Z

SAŽETAK:

Obavljanje medicinske delatnosti oduvek je uključivalo dužnost čuvanja lekarske tajne, međutim, ova obaveza nije apsolutna. Predmet ovog rada je upravo sagledavanje u kojim slučajevima je lekar oslobođen dužnosti profesionalnog ćutanja, odnosno kada se u srpskom pravu otkrivanje profesionalne tajne ne smatra protivpravnim. Polazeći od aktuelne pravne i etičke regulative ove materije, autorka ponaosob analizira svaki od utvrđenih razloga koji opravdavaju otkrivanje profesionalne tajne lekara. To su:  pismeni pristanak pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika; potreba zaštite pretežnijeg interesa od zaštite prava na privatnost pacijenta i poverljivost medicinskih podataka; postojanje zakonske obaveze dostavljanja određenih informacija iz medicinske dokumentacije pacijenata; kao i sudski nalog. Ceneći uslove ispunjenja i domašaj svakog razloga, autorka nalazi da je njihovo uvođenje opravdano i uravnoteženo sa zaštitom drugih prava pacijenta, prava drugih lica i potrebom zaštite javnog zdravlja. U zaključku se naglašava da način i stepen odavanja lekarske tajne uvek mora biti u skladu sa svrhom zbog čega se to čini, kako bi se u najvećoj mogućoj meri zaštitila tajnost podataka.

KLJUČNE REČI: 

lekarska tajna, dužnost čuvanja profesionalne tajne, otkrivanje lekarske tane, prava pacijenata, pravo na privatnost, poverljivost medicinskih podataka

LITERATURA: