USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNI RAD U PRIMENI VASPITNIH NALOGA I U IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA IZREČENIH MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2021), str. 169-184

AUTOR(I): Snežana Soković

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.169S

SAŽETAK:

Maloletstvo učinioca krivičnog dela svojim psihofizičkim osobenostima čini fazu izvršenja krivičnih sankcija dodatno delikatnom i veoma značajnom i podrazumeva  sistem izvršenja zasnovan na posebnim principima i posebnoj organizaciji. Cilj rada je analiza aktivnosti nadležnih organa starateljstva, kako  u fazi izricanja vaspitnih naloga i vaspitnih mera, tako i u fazi njihovog izvršenja. U radu se naglašava da ostvarivanje „unutrašnje dinamike“ sistema vaspitnih mera, od izbora konkretne mere do njenog ukidanja, sa svim među-modalitetima kumulacije, zamene i prilagođavanja promenjenim uslovima izvršenja ili postignutom uspehu, nadležnom sudu omogućava saradnja sa organima starateljstva. Upravo se na terenu primene vaspitnih mera kao osnovne vrste krivičnih sankcija za maloletne učinioce krivičnih dela  najjasnije uočava izuzetna povezanost sistema maloletničkog krivičnog  pravosuđa sa sistemom socijalne zaštite.

KLJUČNE REČI: 

maloletničko pravosuđe, organi starateljstva, usluge socijalne zaštite, vaspitne mere, vaspitni nalozi.

LITERATURA: