OSVRT NA PROPISE O SAHRANJIVANJU UMRLIH

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2021), str. 97-113

AUTOR(I): Nina Planojević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.097P

SAŽETAK:

Predmet autorkinih analiza su propisi kojima su u domaćem pravu regulisane pogrebne usluge. Pošto je reč o obimnoj temi, autorka je nije mogla obraditi u celini, pa su u ovom radu razmatrane prednosti i nedostaci u regulativi nekoliko pitanja, koje ona smatra posebno značajnim. U prva dva dela rada autorka se bavi pojmom i načelima sahranjivanja. U trećem delu rada ona razmatra način na koji zakonodavac uređuje pitanje subjekata koji su dužni  obezbediti sahranjivanje; a u četvrtom delu se bavi mestom sahranjivanja. U tom kontekstu ona posebnu pažnju posvećuje grobljima i grobnim mestima. U zaključnom delu rada autorka, na osnovu prethodno izvršenih analiza, daje vrednosnu ocenu propisa kojima je uređeno sahranjivanje, posebno ukazujući na one, koje bi za ubuduće trebalo korigovati.

KLJUČNE REČI: 

komunalne usluge, pogrebne usluge, sahranjivanje, groblje, grobno mesto.

LITERATURA: