Savremeni pravni promet i usluge (2018) str. 871-901

AUTOR(I): Stefan Šokinjov

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.871S

SAŽETAK:

Tajna u privredi je nematerijalno dobro od naročite važnosti za  sticanje, jačanje i održavanje konkurentske pozicije na tržištu. Od značaja je i za očuvanje i povećanje konkurentnosti domaće privrede. Može biti naučnog, tehničkog, tehnološkog, komercijalnog, finansijskog i tome sličnog karaktera i generalno se odnosi na poslovanje i tržišni položaj privrednog subjekta. U pravnom i poslovnom životu pojavljuje se kao poslovna tajna i know-how. Poslovnu tajnu čine informacije i podaci koje odlikuje: poverljivost, značaj za konkurentsku poziciju subjekta poslovne tajne i ekonomska vrednost. Know-how je tajno, privredno primenljivo i prenosivo znanje i iskustvo. Tajnu u privredi čine poslovne tajne i know-how koji nisu opšte poznati, a teško su dostupni zainteresovanim licima odnosno konkurentima.

KLJUČNE REČI: 

poslovna tajna, know-how.

LITERATURA:

 • Alishani, A., Know-how u sadašnjem i budućem pravu, Pravni život, br. 11/1996.
 • Arsić, Z., Poslovna tajna, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 1-3/1989.
 • Besarović, V., Intelektualna prava, industrijska svojina i autorsko pravo, Beograd 1993.
 • Verona, A., “Know-how” u Goldštajn, A. (ur.): Ugovori autonomnog privrednog prava, Zagreb, 1975.
 • Verona, A., Know-how,  u: „Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada“, Beograd 1978.
 • Verona, A., Ugovor o ustupanju tehničkog znanja (know-how), Referat podnet na III međunarodnom savetovanju privrednika i pravnika u Zagrebu, Beograd, 1966.
 • Vlašković, B., Osnovi ostvarivanja pravne zaštite pojedinih vidova industrijske svojine u Cerović, R. (ur.): Pravo industrijske svojine, Beograd 1990.
 • Graić-Stepanović, Sanja, Poslovna tajna kao predmet prava intelektualne svojine, Pravni život, br. 13/2007.
 • Damnjanović, K., Ugovor o  know-how i pravila konkurencije u pravu Evropske unije i u domaćem pravu, Pravo i privreda, br. 5-8/2001.
 • Duston, T., Ross, T., Intellectual property protection for trade secrets and know-howhttp://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/04/IP_Protection_for_Trade_Secrets_and_Know-how1076598753.pdf (pristupljeno januara 2018. godine).
 • Zabel, B., Poslovna tajna, Beograd, 1970.
 • Janjić, M., Industrijska svojina i autorsko pravo, Beograd,1982.
 • Jankovec, I., Poslovna tajna u akcionarskim društvima, Pravo i privreda, br. 5-8/2004.
 • Jovanović, LJ., Lekarska tajna, Beograd, 1959.
 • Krulj, LJ., Pravna zaštita know-how-a, Beograd, 1986.
 • Kusovac, V., Pravna zaštita poslovne tajne, Pravni informator, br. 1/2016.
 • Lane, J., Wegner, D., The Cognitive Consequences of Secrecy, Journal of Personality and Social Psychology, No 2/1995.
 • Marković, S., Poslovna tajna kao predmet ugovora o prenosu industrijske svojine, Pravni život, br. 11-12/1993.
 • Milosavljević, M., Poslovna tajna u uslugama i njena zaštita u Republici Srbiji , Zbornik radova: Pravo i usluge, Kragujevac, 2012.
 • Milošević, M., Poslovna tajna privrednog društva, Pravni informator, br. 6/2005
 • Mićović, M., Načelo lojalnosti i poslovna tajna, Pravni život, br. 11/2012.
 • Pozen, D., Deep Secrecy, Stanford Law Review, No 2/2010.
 • Prica, R., Ugovor oknow-how-u, Beograd, 1981.
 • Rozenberg, V. i Tauber, L., Industriska i trgovačka tajna i njena zaštita, Beograd, 1934.
 • Slepian, M., Chun, J., Mason, M., The Experience of Secrecy, Journal of Personality and Social Psychology, No 1/2017.
 • Simović, S., Industrijska špijunaža i zaštita poslovne tajne, Kragujevac, 2012.
 • Tešić, N., Poslovna tajna na srpski način (de lege lata), Zbornik radova: Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Beograd, 2011.
 • Wismeijer, A., Secrets and Subjective Well-Being: A Clinical Oxymoron in: Nykliček, I. et al. (eds.) Emotion Regulation and Well-Being, Springer Science+Business Media, LLC 2011.
Dokumenti:
 • Communication to the Commission, Data, Information and Knowledge Management at the European Commission, Brussels, 18.10.2016, C(2016) 6626 final {SWD(2016) 333 final}.
 • World Summit on the Information Society Geneva 2003 – Tunis 2005 Tunis Commitment, WSIS-05/Tunis/Doc/7-E, Tunis 18th November 2005.
 • Strategija razvoja informacionog društva u Srbiji do 2020. godine („Službeni glasnik Republike Srbije“  br. 51/2010).
Pravni propisi:
 • Commission Regulation (EU) No. 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements, OJ L 93 of 28.3.2014.
 • Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, OJ L 157 of 15.6.2016.
 • Krivični zakonik („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005…).
 • Zakon o zaštiti poslovne tajne („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/2011).
 • Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015).
 • Zakon o trgovini („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 53/2010 i 10/2013).
 • Zakon o radu („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 24/2005…).
 • Zakon o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 6/2016).
 • Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“  br. 44/2010).
 • Zakon o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“  br. 83/2014).
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 120/2004).
Etički kodeksi:
 • Kodeks poslovne etike („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 1/2006).