O FINANSIJSKOJ AUTONOMIJI NIŽIH TERITORIJALNO-ADMINISTRATIVNIH JEDINICA OD 1919. DO 1929. GODINE – PRILOG POIMANJU POSTOJANJA LOKALNE SAMOUPRAVE U PERIODU PRIMENE VIDOVDANSKOG USTAVA

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 707-719

AUTOR(I): Vojislav Bačanin

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.707B

SAŽETAK:

U pogledu ocenjivanja samouprave opština, srezova i oblasti, proklamovane Vidovdanskim ustavom i pratećim zakonskim aktima, prisutni su divergentni autorski stavovi. Javnopravna i finansijskopravna doktrina složna je u ubeđenju da bez finansijske autonomije nižih teritorijalno-administrativnih jedinica nema oživotvorenja načela lokalne samouprave. Budući da se tema razvitka lokalnih javnih finansija u nas čini i dalje nedovoljno istraženom, autor pokušava da kroz prikaz normativnog okvira i značajnijih doktrinarnih osvrta na navedeno pitanje iznova testira hipotezu o postojanju lokalne samouprave u periodu primene ovog ustavnog akta. Cilj je da se pruži mogućnost jednog šireg i efektnijeg sagledavanja razvoja ovog političko-pravnog instituta.

KLJUČNE REČI: 

samouprava, javne finansije, opštine, srezovi, oblasti, Vidovdanski ustav.

LITERATURA: