STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U AKTUELNIM USLOVIMA POSLOVANJA

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 693-706

AUTOR(I): Jovana Brašić Stojanović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.693BS

SAŽETAK:

U fokusu rada jeste analiza priliva i odliva stranih direktnih investicija u Republici Srbiji u aktuelnim uslovima poslovanja obeleženim pandemijom izazvanom virusom COVID-19 i merama koje su usled toga morale biti preduzete. Usled doprinosa koji strane direktne investicije pružaju privrednom razvoju države, primarni cilj Republike Srbije jeste očuvanje povoljne investicione klime i aktivno vođenje strategije privlačenja stranih ulagača. Nakon proglašene pandemije dolazi do izmene međunarodnih ekonomskih tokova, samim tim i kretanja stranih direktnih investicija, te je i u Republici Srbiji zabeležen njihov smanjen priliv. Stoga, kao rezultat istraživanja autor očekuje formiranje konačnog stava o realno ostvarenim koristima kroz strana direktna ulaganja za Republiku Srbiju u aktuelnim uslovima naspram troškova povodom preduzetih mera epidemiološke i ekonomske prirode.

KLJUČNE REČI: 

strane direktne investicije, pandemija, uslovi poslovanja, strani ulagač, Republika Srbija, podsticaji.

LITERATURA: