USKLAĐIVANJE PRAVA ŽIGA REPUBLIKE SRBIJE SA PRAVOM ŽIGA EVROPSKE UNIJE – IZMENE ODREDABA O NAKNADI ŠTETE U NOVOM ZAKONU O ŽIGOVIMA

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 611-626

AUTOR(I): Nikola Milosavljević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.611M

SAŽETAK:

Skupština Republike Srbije je 2020. godine u sred krize nastale zbog pandemije korona virusa usvojila novi Zakon o žigovima („Sl. glasnik RS“ br. 6/2020). Usvajanjem ovog zakona došlo je do velikih promena u oblasti zaštite žiga, pogotovo u domenu naknade štete. Najveće promene do kojih je došlo je uvođenje naknade nematerijalne štete zbog povrede žiga i naknade štete zbog povrede žiga u visini dobiti štetnika. Takođe, u zakonu više ne postoje odredbe o naknadi štete u visini trostruke licencne naknade. Ove izmene su izvršene u cilju harmonizacije prava Republike Srbije sa Direktivom 2004/48/EZ Evropske unije. Potrebno je, međutim, ispitati da li je nakon ukidanja trostruke naknade štete preko ovih novih izmena opstala mogućnost naknade kaznene štete. Iz tog razloga autor u radu nastoji da primenom pravnoistorijskog i komparativnog metoda najpre uđe u genezu ovih instituta, a nakon toga primenom analize i pravnodogmatskog metoda ispita suštinu i prirodu novih instituta

KLJUČNE REČI: 

povreda žiga, naknada nematerijalne štete, naknada štete u visini dobiti štetnika, restitutivna naknada, kaznena naknada.

LITERATURA: