PRAVO NA POŠTOVANJE DOMA U PRAKSI USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE (UTICAJ PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA)

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 511-531

AUTOR(I): Jelena Čanović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.511C

SAŽETAK:

Poseban režim zaštite prava na poštovanje doma predviđen je članom 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Njenom ratifikacijom Republika Srbija preuzela je obavezu poštovanja i efikasnog sprovođenja Evropskom konvencijom garantovanih prava kao ,,minimuma evropskih standarda“. Uloga Evropskog suda za ljudska prava u definisanju i određivanju obima osnovnih ljudskih prava, pa tako i prava na poštovanje doma, ogleda se u njegovoj bogatoj praksi koja utiče u velikoj meri na nacionalne pravne sisteme. Tako je, u svojoj praksi, Evropski sud definisao načela i kriterijume pružanja zaštite prava na poštovanje doma. U praćenju korišćenih instrumenata zaštite prava na poštovanje doma u domaćem pravnom poretku i njihove usklađenosti sa evropskim standardima zaštite, neophodno je analizirati sudsku praksu Ustavnog suda Republike Srbije, kroz koju se reflektuje i praksa redovnih sudova. Obzirom da je u praksi kako najviših sudskih instanci u našoj zemlji, tako i Ustavnog suda, pravo na poštovanje doma u svetlu primene Evropske konvencije prepoznato tek u poslednjih nekoliko godina, nedostatak brojnijih teorijskih rasprava i praktičnih analiza postojećih spornih pitanja ukazuje na aktuelnost teme za koju smo se opredelili.

KLJUČNE REČI: 

pravo na poštovanje doma, praksa Evropskog suda za ljudska prava, praksa Ustavnog suda Republike Srbije.

LITERATURA: