HAŠKI PROTOKOL O MERODAVNOM PRAVU ZA OBAVEZE IZDRŽAVANJA IZ 2007. GODINE – OSVRT NA KLJUČNE ODREDBE

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 481-494

AUTOR(I): Mina Pavlović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.481P

SAŽETAK:

Nakon višedecenijskog rada Haške Konferencije za međunarodno privatno pravo i nekoliko međunarodnih izvora, koje je ova organizacija donela nakon Drugog svetskog rata u oblasti međunarodnoprivatnopravnih aspekata obaveza izdržavanja, 2007. godine usvojen je Haški Protokol o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja. Sveobuhvatnost kolizionopravnih rešenja za različite osnove međusobnog izdržavanja sa elementom inostranosti, odabir adekvatnih tačaka vezivanja u ovoj oblasti i određena rešenja koja počivaju na principu favor creditoris daju Haškom Protokolu obeležje kvalitetnog i značajnog izvora međunarodnog privatnog prava. Kako Haški Protokol predstavlja sastavi deo našeg kolizionog prava, autor u ovom radu izlaže polje primene ovog izvora, njegove ključne odredbe i značaj za domaće međunarodno privatno pravo.

KLJUČNE REČI: 

Haški Protokol iz 2007. godine, izdržavanje, porodični odnos, merodavno pravo, uobičajeno boravište.

LITERATURA: