Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 469-480

AUTOR(I): Zoran Vuković

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.469V

SAŽETAK:

Na prestanak ugovora o posredovanju u sportu primenjuju se opšta pravila ugovornog prava. Shodno tome, ovaj ugovor može prestati ispunjenjem obaveza, istekom roka na koji je zaključen, sporazumnim raskidanjem, jednostranim raskidanjem zbog neispunjenja ugovorne obaveze, raskidanjem zbog promenjenih okolnosti, kao i poništenjem, odnosno utvrđivanjem ništavosti. Pored toga, ugovor o posredovanju u sportu može prestati i usled naknadne trajne nemogućnosti ispunjenja obaveze sportskog agenta, koja je posledica uzroka za koji nijedna strana ugovornica nije odgovorna. Takođe, ovaj ugovor može prestati i kada sportskom agentu bude oduzeta dozvola za rad, što će imati karakter naknadne trajne, subjektivne i pravne nemogućnosti ispunjenja obaveze. Ukoliko je ugovor o posredovanju u sportu zaključen s obzirom na lične osobine ugovornih strana (ugovor intuitu personae), on prestaje i usled smrti nekog od ugovornika, odnosno prestankom pravnog lica, zbog čijih svojstava je ovaj ugovor bio zaključen.

Osim opštih načina prestanka ugovora, iz specifičnosti pravnog odnosa uspostavljenog ugovorom o posredovanju u sportu proističu i izvesne posebnosti vezane za okončanje njegovog dejstva. Osobenosti koje karakterišu prestanak ugovora o posredovanju u sportu predmet su istraživanja u ovom radu.

KLJUČNE REČI: 

ugovor o posredovanju u sportu; prestanak ugovora; protek vremena; naknadna nemogućnost ispunjenja obaveza; promenjene okolnosti; opravdani razlozi.

LITERATURA: