TRI ATIPIČNA PRAVA REALNOG OBEZBEĐENJA POTRAŽIVANJA U SRPSKOM I U „MEKOM“ PRAVU EVROPSKE UNIJE

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 451-467

AUTOR(I): Aleksandra Pavićević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.451P

SAŽETAK:

Korišćenjem komparativnog i aksiološkog metoda autor u radu analizira tri specifična instituta građanskog prava, locirajući njihove sličnosti i razlike i to: pravo zadržavanja stvari; pravo zadržane svojine, tj. pactum reservati dominii, kao institute regulisane u domaćem Zakonu o obligacionim odnosima; i fiducijarni prenos svojine, koji nije regulisan u domaćem pozitivnom pravu. Predmet razmatranja u radu su: pojam; svojstva; uslovi zasnivanja; funkcije i sličnosti i razlike između ova tri prava realnog obezbeđenja i to u domaćem pravu i u pravu Evropske unije. Cilj rada je formulisanje odgovora na pitanje opravdanosti postojanja ovih instituta u budućem srpskom pravu, uz njihovo prethodno razgraničenje; kao i utvrđivanje stepena usklađenosti domaćeg pozitivnog prava i predloga dva izrađena nacrta srpskog budućeg građanskog prava sa pravom EU. Autor ocenjuje da su ova tri instituta u značajnoj meri različita, a višestruko korisna i za srpsko pravo de lege ferenda, te bi trebalo da koegzistiraju i zalaže se za formalno uvođenje fiducijarnog prenosa svojine u svrhu obezbeđenja u srpsko pravo. Time bi se proširila paleta domaćeg prava realnog obezbeđenja, što je u skladu i sa rešenjem „mekog“ prava EU, sa kojim je domaće rešenje celishodno uskladiti.

KLJUČNE REČI: 

pravo realnog obezbeđenja potraživanja, pravo zadržavanja; pravo zadržane svojine (pactum reservati dominii), fiducijarni prenos svojine u svrhu obezbeđenja.

LITERATURA: