Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 437-449

AUTOR(I): Tamara Đurđić Milošević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.437DM

SAŽETAK:

Zaveštanje predstavlja strogo formalan pravni posao. Zbog prirode zaveštajnog raspolaganja, forma ima konstitutivni značaj, i zaveštalac svoju poslednju volju može manifestovati u nekom od raspoloživih zaveštajnih oblika koji su propisani zakonom. Jedna od osnovnih podela zaveštajnih formi je na javna i privatna. Javna zaveštanja su od posebnog značaja za realizaciju slobode testiranja, jer pružaju najširem krugu lica mogućnost njene manifestacije, kao i najveći stepen pravne sigurnosti. U radu se razmatra u kojoj meri javne zaveštajne forme ostvaruju svoju pravnu svrhu u testamentarnom pravu i udovoljavaju zahtevima savremenog pravnog prometa mortis causa. U tom pravcu postavlja se pitanje  da li je potrebno  osavremenjavanje postojećih zaveštajnih formi u srpskom pravu (pre svega javnih), odnosno uvođenje nekih novih formi zaveštanja i/ili ukidanje starih koje su izgubile svoju praktičnu primenu,a sve sa ciljem da se omogući realizacija slobode testiranja svakom zaveštajno sposobnom licu u kojim god okolnostima da se nađe.

KLJUČNE REČI: 

sloboda zaveštanja, testament, forma testamenta, javne zaveštajne forme.

LITERATURA: