Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 385-406

AUTOR(I): Nina Planojević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.385P

SAŽETAK:

Srbija pre pristupanja EU mora celovito urediti oblast stvarnog prava, kako harmonizovano evropsko pravo ne bi dočekala bez adekvatne nacionalne regulative. Pritom je prioritet regulisanje instituta koji su pozitivnim pravom uređeni nepotpuno, sa mnogo pravnih praznina koje je teško popuniti – kao što je to slučaj sa sticanjem svojine na stvari nastaloj preradom tuđeg materijala, bez saglasnosti njegovog vlasnika (specificatio). U prva tri dela rada autor čitaoca upoznaje sa ovim načinom sticanja svojine, mogućnošću povraćaja u pređašnje stanje kada je prerada izvršena i mogućim kritrijumima za raspravljanje odnosa između prerađivača i vlasnika materijala.  U naredna dva dela rada autor daje prikaz, analizu i kritički osvrt na domaća pozitivnopravna rešenja u sledećim situacijama: – kada je samo jedan akter prerade savestan; i – kada su oba aktera prerade savesna ili nesavesna. U zaključnom delu rada autor formuliše sopstveni predlog za buduću regulativa prerade u domaćem pravu.

KLJUČNE REČI: 

originarno sticanje svojine, sticanje svojine na pokretnostima, veštački priraštaj pokretnosti, prerada tuđe stvari.

LITERATURA: