Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 277-296

AUTOR(I): Veljko Turanjanin

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.277T

SAŽETAK:

Autor u radu se bavi problemom anonimnih svedoka u kontekstu prava na pravično suđenje u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava. Jedan od problema u primeni člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima je povezan sa iskazima anonimnih svedoka u krivičnom postupku. Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava razvila je određene kriterijume koji moraju biti propraćeni u nacionalnim zakonodavstvima, ali je očigledno da postoji nedovoljno znanja u pogledu ovog problema, kao i nevoljnost da se pomenuta pravila primene. Standardi koje je razvio ESLJP su vrlo važni za nacionalne zakone i jurisprudenciju. Autor objašnjava razvoj trostepenog testa koji je neophodno ispitati priliko procene povrede prava na pravično suđenje, kroz analizu mnoštva presuda, a u cilju pružanja smernica u primeni člana 6. stava 3(d) Evropske konvencije o ljudskim pravima. Nakon uvodnih razmatranja autor objašnjava ko sve može biti svedok po Konvenciji, budući da se to pitanje postavlja nezavisno od stavova nacionalnih zakonodavstava, te nakon toga objašnjava pravo na ispitivanje svedoka, prihvatljivost iskaza od strane anonimnih svedoka i ispitivanje trostepenog testa, te daje zaključna razmatranja.

KLJUČNE REČI: 

iskaz, anonimni svedok, Al-Khawaja and Tahery test, sudska praksa ESLJP.

LITERATURA: