POSTAVLJANJE EU STANDARDA DIGITALNE TRANSFORMACIJE PRAVOSUĐA SA POSEBNIM OSVRTOM NA KRIVIČNO PRAVOSUĐE

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 239-253

AUTOR(I): Snežana Soković

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.239S

SAŽETAK:

Planirani ciljevi i standardi digitalne transformacije EU u tekućoj deceniji su sveobuhvatni i podrazumevaju veliku tehnološku transformaciju koju prati i duboka kulturološka promena, koja treba da potvrdi i dalje unapredi temeljne vrednosti evropskog prostora. Digitalna transformacija pravosuđa EU podrazumeva strukturnu reformu nacionalnih pravosudnih sistema kako bi se povećali njihovi kapaciteti za rad na internetu uz uvažavanje svih pravnih garancija, kao i i unapređenje digitalne prekogranične pravosudne saradnje nadležnih organa na nivou Unije. U radu su prikazane osnovne karakteristike planirane evropske digitalne transformacije do 2030. sa posebnim akcentom na prednosti i moguće probleme digitalizacije krivičnog pravosuđa, kako u prekograničnoj saradnji, tako i u pogledu primene digitalnih alata u krivičnom postupku. Rad ima za cilj da ukaže na proces postavljanja standarda EU u oblasti digitalizacije čije je poznavanje veoma bitno i za razvoj domaćeg pravosudnog sistema, budući da se ne radi samo o ispunjavanju evropskih standarda u konkretnoj oblasti, nego o blagovremenom uključivanju u tekuću (četvrtu) industrijsku revoluciju.

KLJUČNE REČI: 

digitalizacija, pravosuđe, veštačka inteligencija, prekogranična saradnja, digitalni alati u krivičnom postupku.

LITERATURA: