ELEMENTI GRAĐANSKE NEPOSLUŠNOSTI TOKOM PANDEMIJE COVID-19

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 191-200

AUTOR(I): Nikola Ivković

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.191I

SAŽETAK:

U radu se analiziraju pravne odrednice koje su obeležile ograničenje ljudskih prava tokom vanrednog stanja izazvanog COVID 19 krizom. Analizom pravnih akata i ukazivanjem na manjkavosti (formalne i materijalne) teži se ka definisanju sredstava koja su na raspolaganju građanima da deluju korektivno. Građanska neposlušnost kao teorijski koncept proverava se kroz primere i svojevrsne studije slučaja. Protesti koji su u julu 2020. godine izbili u Beogradu i drugim gradovima, sa teorijskog aspekta, dobar su pokazatelj karaktera vlasti i mogućnosti društvenih promena. Građanska neposlušnost i sa praktičnog pola posmatranja dobija na značaju u okviru pravnih i realpolitičkih analiza.

KLJUČNE REČI: 

građanska neposlušnost, COVID 19, pravna država, građani.

LITERATURA: