Međunarodni naučni skup na Pedagoškom fakultetu u Užicu (2011–2021): hronološki pregled i buduća perspektiva

Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu (2021) (str. 681-742)

AUTOR(I): Jelena Stamatović, Mirjana Stakić

E-ADRESA: jelena.stamatovic22@gmail.com, mirjanastakic073@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.681S

SAŽETAK:

Rad se zasniva na pregledu i deskripciji sadržaja deset monografija sa međunarodnih naučnih skupova koji su održani u periodu od 2011. do 2021. godine na Pedagoškom fakultetu u Užicu kako bi se evidentirale teme i pitanja koji su u njima razmatrani i dali predlozi za buduća proučavanja problema, ciljeva i perspektive procesa nastave i učenja. Pregled sadržaja ovih monografija sa tih međunarodnih naučnih skupova pokazao je da su u fokusu interesovanja teoretičara i praktičara opšta pitanja vaspitanja, obrazovanja, savremene škole, nastave i učenja, kao i pitanja vrednovanja i evaluacije u obrazovanju, kvaliteta  udžbenika   i obrazovanja i stručnog usavršavanja nastavnika. Dominiraju teme iz oblasti osnovnog obrazovanja, te bi u  perspektivi  valjalo  obratiti pažnju i na aktuelne teme iz oblasti predškolskog vaspitanja i visoko-školskog obrazovanja.

KLJUČNE REČI:

međunarodni naučni skup, monografija, Pedagoški fakultet u Užicu, nastava i učenje.

LITERATURA:

Izvori

Nastava i učenje – stanje i problemi (monografija sa Međunarodnog nauč- nog skupa „Nastava i učenje – stanje i problemiˮ, održanog 11. novembra 2011. godine na Učiteljskom fakultetu u Užicu) (2011). K. Špijunović (ur.). Užice: Učiteljski fakultet, 854 str.

Nastava i učenje – ciljevi, standardi, ishodi (monografija sa Međunarodnog naučnog skupa „Nastava i učenje – ciljevi, standardi, ishodiˮ, održanog 9. novembra 2012. godine na Učiteljskom fakultetu u Užicu) (2012). S. Marinković (ur.). Užice: Učiteljski fakultet, 726 str.

Nastava i učenje – kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa (monografija sa Međunarodnog naučnog skupa „Nastava i učenje – kvalitet vaspitno-obrazovnog procesaˮ, održanog 8. novembra 2013. godine na Učiteljskom fakultetu u Užicu) (2013). R. Nikolić (ur.). Užice: Učiteljski fakultet, 604 str.

Nastava i učenje – savremeni pristupi i perspektive (monografija sa Međunarodnog naučnog skupa „Nastava i učenje – savremeni pristupi i per- spektiveˮ, održanog 4. novembra 2014. godine na Učiteljskom fakultetu u Užicu) (2014). R. Nikolić (ur.). Užice: Učiteljski fakultet, 742 str.

Nastava i učenje – evaluacija vaspitno-obrazovnog rada (monografija sa Međunarodnog naučnog skupa „Nastava i učenje – evaluacija vaspitno-obrazovnog radaˮ, održanog 6. novembra 2015. godine na Učiteljskom fakultetu u Užicu) (2015). S. Marinković (ur.). Užice: Učiteljski fakultet, 402 str.

Nastava i učenje – udžbenik u funkciji nastave i učenja (monografija sa Međunarodnog naučnog skupa „Nastava i učenje – udžbenik u funkciji nastave i učenjaˮ, održanog 4. novembra 2016. godine na Učiteljskom fakultetu u Užicu) (2016). A. Pešikan (ur.). Užice: Učiteljski fakultet, 630 str.

Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja (monografija sa Međunarodnog naučnog skupa „Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenjaˮ, održanog 3. novembra 2017. godine na Učiteljskom fakultetu u Užicu) (2017). S. Marinković (ur.). Užice: Učiteljski fakultet, 452 str.

Jezik, kultura, obrazovanje (monografija sa Međunarodnog naučnog skupa Jezik, kultura, obrazovanje, održanog 2. novembra 2018. godine na Pedagoškom fakultetu u Užicu) (2018). S. Marinković (ur.). Užice: Pedagoški fakultet, 712 str.

Nauka, nastava, učenje – problemi i perspektive (monografija sa Međuna- rodnog naučnog skupa Nauka, nastava, učenje – problemi i perspektive, održanog 25. oktobra 2019. g. na Pedagoškom fakultetu u Užicu) (2019). S. Marinković (ur.). Užice: Pedagoški fakultet, 588 str.

Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontekstu (monografija sa Među- narodnog naučnog skupa „Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontekstuˮ, odr- žanog 23. oktobra 2020. godine na Pedagoškom fakultetu u Užicu (2020). S. Marinković (ur.). Užice: Pedagoški fakultet, 474 str.

Pešikan, Ana (2016). Udžbenici: od istraživanja do politike izdavanja u Srbiji. U: A. Pešikan (ur.), Nastava i učenje – udžbenik u funkciji nastave i učenja (11–18). Užice: Učiteljski fakultet.