Међународни научни скуп на Педагошком факултету у Ужицу (2011–2021): хронолошки преглед и будућа перспектива

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 681-742)

АУТОР(И): Јелена Стаматовић, Мирјана Стакић

Е-АДРЕСА: jelena.stamatovic22@gmail.com, mirjanastakic073@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.681S

САЖЕТАК:

Рад се заснива на прегледу и дескрипцији садржаја десет монографија са међународних научних скупова који су одржани у периоду од 2011. до 2021. године на Педагошком факултету у Ужицу како би се евидентирале теме и питања који су у њима разматрани и дали предлози за будућа проучавања проблема, циљева и перспективе процеса наставе и учења. Преглед садржаја ових монографија са тих међународних научних скупова показао је да су у фокусу интересовања теоретичара и практичара општа питања васпитања, образовања, савремене школе, наставе и учења, као и питања вредновања и евалуације у образовању, квалитета  уџбеника   и образовања и стручног усавршавања наставника. Доминирају теме из области основног образовања, те би у  перспективи  ваљало  обратити пажњу и на актуелне теме из области предшколског васпитања и високо-школског образовања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

међународни научни скуп, монографија, Педагошки факултет у Ужицу, настава и учење.

ЛИТЕРАТУРА:

Извори

Настава и учење – стање и проблеми (монографија са Међународног науч- ног скупа „Настава и учење – стање и проблемиˮ, одржаног 11. новембра 2011. године на Учитељском факултету у Ужицу) (2011). К. Шпијуновић (ур.). Ужице: Учитељски факултет, 854 стр.

Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи (монографија са Међународног научног скупа „Настава и учење – циљеви, стандарди, исходиˮ, одржаног 9. новембра 2012. године на Учитељском факултету у Ужицу) (2012). С. Маринковић (ур.). Ужице: Учитељски факултет, 726 стр.

Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процеса (монографија са Међународног научног скупа „Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процесаˮ, одржаног 8. новембра 2013. године на Учитељском факултету у Ужицу) (2013). Р. Николић (ур.). Ужице: Учитељски факултет, 604 стр.

Настава и учење – савремени приступи и перспективе (монографија са Међународног научног скупа „Настава и учење – савремени приступи и пер- спективеˮ, одржаног 4. новембра 2014. године на Учитељском факултету у Ужицу) (2014). Р. Николић (ур.). Ужице: Учитељски факултет, 742 стр.

Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада (монографија са Међународног научног скупа „Настава и учење – евалуација васпитно-образовног радаˮ, одржаног 6. новембра 2015. године на Учитељском факултету у Ужицу) (2015). С. Маринковић (ур.). Ужице: Учитељски факултет, 402 стр.

Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења (монографија са Међународног научног скупа „Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учењаˮ, одржаног 4. новембра 2016. године на Учитељском факултету у Ужицу) (2016). А. Пешикан (ур.). Ужице: Учитељски факултет, 630 стр.

Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења (монографија са Међународног научног скупа „Културно-потпорна средства у функцији наставе и учењаˮ, одржаног 3. новембра 2017. године на Учитељском факултету у Ужицу) (2017). С. Маринковић (ур.). Ужице: Учитељски факултет, 452 стр.

Језик, култура, образовање (монографија са Међународног научног скупа Језик, култура, образовање, одржаног 2. новембра 2018. године на Педагошком факултету у Ужицу) (2018). С. Маринковић (ур.). Ужице: Педагошки факултет, 712 стр.

Наука, настава, учење – проблеми и перспективе (монографија са Међуна- родног научног скупа Наука, настава, учење – проблеми и перспективе, одржаног 25. октобра 2019. г. на Педагошком факултету у Ужицу) (2019). С. Маринковић (ур.). Ужице: Педагошки факултет, 588 стр.

Наука и настава у васпитно-образовном контексту (монографија са Међу- народног научног скупа „Наука и настава у васпитно-образовном контекстуˮ, одр- жаног 23. октобра 2020. године на Педагошком факултету у Ужицу (2020). С. Маринковић (ур.). Ужице: Педагошки факултет, 474 стр.

Пешикан, Ана (2016). Уџбеници: од истраживања до политике издавања у Србији. У: А. Пешикан (ур.), Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења (11–18). Ужице: Учитељски факултет.