Неформални образовни контекст и настава природе и друштва у измењеном друштвеном контексту – методички приступ и значај

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 531-544)

АУТОР(И): Милана Р. Пиваш

Е-АДРЕСА: milana.pivas@skolavuk.edu.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.531P

САЖЕТАК:

Једнако делотворна и захтевна према свим ученицима, традиционална парадигма онемогућава самостално стицање знања у измењеном друштвеном контексту. Ученике треба оспособити да самостално истражују и анализирају природне и друштвене појаве и процесе. Улога учитеља је да креира целовиту слику, а не да наставне садржаје тумачи као биолошке, географске или историјске. Да бисмо избегли пасивност ученика у наставном процесу, неопходно је одабрати неформални контекст и прилагодити га садржају који се учи.

У раду смо покушали да укажемо на значај интегративног приступа у неформалном образовном контексту у оквиру садржаја предмета Природе и друштва. Приказали смо практичну импликацију у вези са природним и друштвеним садржајима. Као препреке овом начину рада, наводи се недо- статак средстава, времена и заинтересованости учитеља. Поред тога што смо указали на делотворну примену неформалног контекста у измењеном друштвеном контексту, навели смо и предлоге за будућа истраживања у циљу унапређења наставне праксе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

друштвени контекст, неформални образовни контекст, природа и друштво.

ЛИТЕРАТУРА:

Анђелковић, С. и Станимировић, Б. (2003). Методика наставе природе и дру- штва. Врање: Учитељски факултет.

Анђелковић, С. и Станисављевић Петровић, З. (2013). Школа и неформални обра- зовни контексти. Београд: Географски факултет.

Benson, T. R. (2004). Integrated Teaching Units. PBS Teachers. Retrieved Маy 20,  2021 from the World Wide Web http://owl.english.purdue.edu/owl/ resource/560/10/.

Благданић, С. и Банђур, В. (2018). Методика наставе природе и друштва. Бео- град: БИГЗ.

Вечански, В., Благданић, С. и Павловић, М. (2019). Визуелне уметности и наука ‒ могућности и ограничења њиховог интегрисања у првом циклусу основног образовања и васпитања. Иновације у настави, 32(4), 32–43.

Вилотијевић, Н. (2012). Интегративна настава природе и друштва. Београд: Наша школа.

Вилотијевић, Н. и Бањац, М. (2011). Интегративно-тематска настава природе и друштва. Београд: Школска књига.

Вилотијевић, М. и Вилотијевић, Н. (2016). Модели развијајуће наставе I. Београд: Учитељски факултет.

Dryden, G. i Vos, J. (2001). Revolucija u učenju. Zagreb: Еduca.

Duran, E., Duran, L. B. & Worch, E. A. (2009), An Integrating Theme for Elementary Classrooms. Sciense Education Review, 8(1), 19–29.

Dillon, J., Morris, M., O’Donnell, L., Reid, A., Rickinson, M. & Scott, W. (2005). Engaging and Learning with the Outdoors – The Final Report of the Outdoor Classroom in a Rural Context Action Research Project. National Foundation for Education Research.

Младеновић, М. Ј., Голубовић-Илић, И. и Копривица, М. Д. (2015). Амбијентална настава. Узданица, часопис за језик, књижевност и педагошке науке, XII(2), 131–145.

Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања (2005). Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник, бр. 1.

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпи- тања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и вас- питања (2017). Просветни гласник, Службени гласник Републике Србије, бр. 10/2017.

Правилник о наставном плану за трећи и четврти разред основног образовања и васпитања (2013). Просветни гласник, Службени гласник Републике Србије, бр. 1/2013.

Parsons, M. (2004). Art and Integrated curriculum. In Eisner E. W. & Day M. (eds.): Handbook of Research and Policy in Art Education (775–794). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Rickinson, М., Dillon, Ј., Teamey, К., Morris, М., Choi, М., Sanders, D. & Benefieldet, (2004). A review of Research on Outdoor Learning. National Foundation for Educational Research and King’s College London.

Stanišić, J. (2015). Evaluacija korelacijsko-integracijskog metodičkog sistema u obradi sadržaja ekološkog (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Wattchow, B. & Brown, M. (2011). A pedagogy of place: Outdoor edukation for a changing world. Clauton: Monash Universitu Publishing.