Интернет и настава књижевности: дигитални модернизам

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 371-384)

АУТОР(И): Младен В. Станић

Е-АДРЕСА: mladens1994@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.371S

САЖЕТАК:

Узимајући у обзир различите могућности и потребе наставе књижевности данас, предочићемо аспекте које у саживоту интернета и књижевности, у наставном процесу, видимо као кључне а који се везују за условности које интернет, као нови медиј културе, уноси у образовну праксу. Проблеми на које ћемо покушати да укажемо везују се за сложеност питања адекватне употребе интернета у наставном процесу, те ћемо овим радом истаћи сложеност и реципроцитет који се јавља када се у обзир узме појава нових књижевних жанрова и измена начина читања, што су појединости особито важне за наставу књижевности, али и указати на значај компетентности наставника да одговори захтевима савременог доба, што разумевамо као један од кључних предуслова за подстицајан рад. У раду је успостављен шири теоријски оквир заснован на методичким и новијим књижевнотеоријским закључцима уз осврт на савремену ситуацију и интернет алате који данас у учионици могу бити од користи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

интернет, књижевност, књижевни жанр, читање, ученик, наставник.

ЛИТЕРАТУРА:

Арсет, Е. Ј. (2015). Нелинеарност и теорија књижевности. Летопис Матице срп- ске, 191, 496(3), 253–291.

Бајић, Љ. (2008). Мотивација хумором у настави, Проучавање хумористичке  прозе у настави (39–47). Београд: Завод за уџбенике.

Бајић, Љ. (2014). Читалачке компетенције ученика у савременој настави књижев- ности, Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних (25–43). Београд: Савез слави- стичких друштава Србије.

Bakovljev, M. (1966). Kada je nastava stvarno očigledna i čemu ta očiglednost služi. Pedagoška stvarnost, 8, 462–468.

Барт, Р. (2010). Задовољство у тексту & Варијације о писму. Београд: Службени гласник.

Bell, D. (2009). On the Net: Navigating the World Wide Web, Digital Cultures: Under- standing New Media, Maidenhead: Open University Press.

Божић, С. (2014). Примена интернета у настави књижевности – ставови и посту- пања наставника. Philologia Mediana, 6(6), 529–546.

Божић, С. (2014). Интернет и мултимедија као средства у настави књижевно- сти. Докторска дисертација. Универзитет у Нишу.

Вилотијевић, М. (1999). Дидактика – организација наставе. Београд: Научна књига – Учитељски факултет.

Гордић Петковић, В. (2015). Култура странице, култура екрана: читање у доба интернета. Летопис Матице српске, год. 191, 496(3), 245–252.

Ђурић, М. (2018). Могућности уџбеника за интернет и књижевност у настави, Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура (121–135). Београд: Филолошки факултет.

Јоцић, М. (2015). Отисци на дигиталном мору. Летопис Матице српске, год. 191, књ. 496(3), 235–244.

Клајн, И. и Шипка, M. (2008). Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј.

Latković, I (2008). Fragmentarna i cjelovita koncepcija tumačenja romana (u interpreta- tivno-analitičkom sustavu nastave slovenske novije proze). Načelna vprašanja knji- ževnega izobraževanja, 25, 129–136.

Мркаљ, З. (2016). Типови текстова у настави српског језика и књижевности, Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних (203–216). Београд: Савез славистичких друштава Србије.

Николић, М. (2009). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја. Retrieved August 20, 2021 from the World Wide Web http://katalog.zuov. rs/StandardiKompetencija.aspx.

Тропин, Т. (2015). Фановска проза и интернет: нови видови старих прича. Летопис Матице српске, год. 191, 496(3), 292–303.

Horn, M. B. & H. Staker, (2011). The rise of K-12 blended learning, Mountain View. CA: Innosight Institute.