Slobodne aktivnosti u okviru nastave srpskog jezika u izmenjenom društvenom kontekstu

Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu (2021) (str. 357-370)

AUTOR(I): Mirjana M. Čutović

E-ADRESA: mirjana.cutovic3@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.357C

SAŽETAK:

Obrazovanje i vaspitanje, kao deo društvenog konteksta, usled pojave pandemije virusa korona, u školskoj 2019/2020. godini pretrpeli su velike promene, širom sveta. Negativni uticaj pandemije na obrazovne sisteme manifestovao se kroz različite vidove izmenjenog režima rada škola. Najradikalniji način, svakako je bio samo zatvaranje škola, odnosno sprovođenje programa obrazovanja na daljinu, putem određenih platformi za učenje. Organizacija slobodnih aktivnosti, u takvim uslovima, bila je ograničena u svakom pogledu. Polazeći od izmenjenog društvenog konteksta izazvanog pandemijom sprovedeno je istraživanje sa ciljem ispitivanja načina organizacije, kao i realizacije slobodnih aktivnosti u okviru nastave srpskog jezika. Istraživanjem su obuhvaćeni učitelji mlađih razreda osnovne škole (N = 161). Rezultati istraživanja impliciraju da je aktuelna pandemija doprinela oskudnijoj realizaciji slobodnih aktivnosti, ali i to da su učitelji ukazali na brojne teškoće prilikom njihove organizacije i realizacije.

KLJUČNE REČI:

slobodne aktivnosti, nastava srpskog jezika, mlađi osnovnoškolski uzrast, pandemija.

LITERATURA:

Bakoban, R. A. & Aljarallah, S. A. (2015). Extracurricular Activities and Their Effect on the Student’s Grade Point Average: Statistical Study. Educational Research and Reviews, 10(20), 2737–2744.

Bartkus, K. R., Nemelka, B., Nemelka, M. & Gardner, P. (2012). Clarifying the meaning of extracurricular activity: A literature review of definitions. American Journal of Business Education (AJBE), 5(6), 693–704.

Valjan Vukić, V. (2016). Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika – višestruke perspektive. Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 65(1), 33–57.

Vučković, M. (1988). Metodika nastave srpskohrvatskog jezika u mlađim razre- dima osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Darling, N., Caldwell, L. L. & Smith, R. (2005). Participation in school-based extracurricular activities and adolescent adjustment. Journal of Leisure Research, 37, 51–77.

Durlak, J. A. & Weissberg, R. P. (2007). The impact of after-school programs that promote personal and social skills. Chicago, IL: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning.

Đurić, Ž. i Stojadinović, M. (2020). Pandemije i institucionalni izazovi u savremenom društvu. Srpska politička misao, 68(2), 119–140.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2017). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88/2017.

Zrilić, S. i Košta, T. (2009). Učitelj – kreator izvannastavnih aktivnosti. Magistra Iadertina, 4(1), 159–170.

Ilić, P. (2003). Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi: metodika nastave. Novi Sad: Zmaj.

Jain, S., Lall, M. & Singh, A. (2021). Teachers’ voices on the impact of COVID-19 on school education: Are ed-tech companies really the panacea?. Contemporary Education Dialogue, 18(1), 58–89.

Jurčić, M. (2008). Učiteljevo zadovoljstvo temeljnim čimbenicima izvannastavnih aktivnosti. Ţivot i škola, 20(2), 9–36.

Massoni, E. (2011). Positive effects of extra curricular activities on students. Essai, 9(27), 84–87.

Pedagoška enciklopedija 2 (1989). Beograd: Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. Purić, D. i Čutović, M. (2018). Škola kao faktor razvijanja interkulturalnosti.

U S. Marinković (ur.), Jezik, kultura, obrazovanje, rad štampan u celini, 2. novembar 2018, Užice (361–374). Užice: Pedagoški fakultet.

Ristić, M. i Blagdanić, S. (2017). Nove perspektive u obrazovanju – vanučionička nastava u digitalnom okruženju. Inovacije u nastavi, XXX(2), 1–14. DOI 10.5937/inovacije1702001R.

Rosandić, D. (1986). Metodika knjiţevnog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga. Ferrari, A. (2012). Digital competence in practice: An analysis of frameworks. Sevilla:

JRC IPTS. Retrieved May 30, 2021 from the World Wide Web https://ifap.ru/library/book522.pdf. DOI 10.2791/82116.

Fredricks, J. A. & Eccles, J. S. (2005) Developmental benefits of extracurricular involvement: Do peer characteristics mediate the link between activities and youth outcomes?. Journal of Youth and Adolescence, 6, 507–520.

Carrillo, C. & Flores, M. A. (2020). COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 43(4), 466–487. DOI 10.1080/02619768.2020.1821184.

Cosden, M., Morrison, G., Gutierrez, L. & Brown, M. (2004). The effects of homework programs and after-school activities on school success. Theory into Practice, 43(3), 220–226.

Šiljković, Ţ., Rajić, V. i Bertić, D. (2007). Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Odgojne znanosti, 9(2(14)), 133–145.

Zhang, W., Wang, Y., Yang, L. & Wang, C. (2020). Suspending Classes without Stopping Learning: China’s Education Emergency Management Policy in the COVID-19 Outbreak. Journal of Risk and Financial Management, 13(58), 1–6. DOI 10.3390/jrfm13030055.