Kritički pogled na vrste pravopisnih vežbi u nastavi  srpskog jezika

Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu (2021) (str. 343-356)

AUTOR(I):  Goran N. Zeljić

E-ADRESA: goran.zeljic@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.343Z

SAŽETAK:

U radu se analiziraju pravopisne vežbe koje su na osnovnoškolskom uzrastu deo nastavnih sadržaja iz pravopisa srpskog jezika. Ovi sadržaji, pogotovo na mlađem školskom uzrastu, predstavljaju bitan deo nastave srpskog jezika. Planom i programom obuhvaćene su sve važnije pravopisne teme, počev od upotrebe velikog početnog slova, preko spojenog i odvojenog pisanja reči, interpunkcije, do skraćenica. Pravopisni aspekt glasovnih alternacija dat je u starijim razredima, mada se osnove tih pravila daju i na mlađem uzrastu u promeni oblika reči (u pisanju imenica tipa vrabac – vrapca, mn. vrapci, zadatak, zadatka, zadaci i sl.) u tvorbi reči (npr. u građenju umanjenica/deminutiva poput sveska – sveščica, noga – nožica i sl.), te u isticanju izuzetaka poput izostanka alternacije po zvučnosti u dodiru zvučnih suglasnika d i đ sa bezvučnim suglasnicima s i š (npr. predsednik, predškolski i sl.). Cilj rada je da se ispitaju vrste i kvalitet vežbi i zadataka iz pravopisa srpskog jezika na osnovnoškolskom uzrastu. Analizom su obuhvaćene pravopisne nastavne jedinice predstavljene u udžbeničkoj i pravopisnoj literaturi i dodatni materijal koji se upotrebljava u nastavnoj praksi (zbirke zadataka i sl.). Takođe, ispitani su i zadaci iz pravopisa dati u testovima iz srpskog jezika na različitim nivoima takmičenja.

KLJUČNE REČI:

srpski jezik, pravopopis, pravopisne vežbe, meto- dika srpskog jezika.

LITERATURA:

Agić, M., Bubanj, B. i Nikolić, A. (2005). Pravopis – teorija i pravopisne vežbe. Novi Sad: Školska knjiga.

Belić, A. (1950). Pravopis srpskohrvatskog književnog jezika. Beograd: Prosveta. Brborić, V. (2005). Pravopis srpskog jezika u nastavnoj praksi. Beograd: Filološki fakultet.

Brborić, V. (2011). Pravopis i škola. Beograd: Društvo za srpski jezik i knji- ževnost Srbije – Čigoja štampa.

Brborić, V. (2016). O srpskom pravopisu. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije – Čigoja štampa.

Veljković Stanković, D. (2015). Testovi iz srpskog jezika: sa opštinskog, okru- žnog/gradskog i republičkog takmičenja učenika osnovnih škola iz srpskog jezika i jezičke kulture školske godine 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Beograd: Društvo za srpski jezik i književost.

Vuksanović, J. (2002). Nije – nego. Beograd: Altera.

Dešić, M. (1995/1998). Pravopis srpskog jezika – priručnik za škole. Nikšić: Unireks, Zemun: Nijansa, Beograd: Privredni pregled.

Dešić, M. (2015). Pravopis srpskog jezika – školsko izdanje. Beograd: Klet.

Dragićević, R., Opačić Nikolić, Z. i Pantović, D. (2005). Putokazi – Nastavni listovi za srpski jezik. Beograd: Zavod za udžbenike.

Dragutinović V., Rapajić, M. i Maksimović, V. (1982). Vežbe iz srpskohrvatskog jezika za VI razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Dudvarski, M. i Filipović, Z. (2011). Srpski jezik 8 – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene u osnom razredu. Beograd: Klet.

Zeljić, G. (2006). Kompetencije profesora razredne nastave u domenu gramatike i pravopisa srpskog jezika. Pedagogija, 61(4), 523–530.

Zeljić, G. (2007). Pravopis srpskog jezika u nastavnoj praksi. U I. Radovanović i B. Trebješanin (ur.). Didaktičko-metodički aspekti promena u osnovno- školskom obrazovanju, rad štampan u celini, maj 2007, Beograd (75–88). Beo- grad: Učiteljski fakultet.

Zeljić. G. (2016). Pravopisna znanja budućih učitelja i vaspitača. Književnost i jezik, 3–4, 263–277.

Zeljić, G. (2020). Pravopis i književnojezička norma. Beograd: Učiteljski fakultet. Klikovac, D. (2011). Srpski jezik i jezička kulturaza 8. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike.

Jerković, J. i Vujović, D. (2012). Školski pravopis srpskoga jezika. Beograd: Škola plus.

Koraksić, M. i Marković, G. (2017). Pčelica 4 – srpski jezik – radna sveska za četvrti razred osnovne škole. Čačak: Pčelica.

Lompar, V. i Antić, A. (2016). Gramatika, udžbenik za četvrti razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Klet.

Lompar, V. i Jovanović, S. (2013). Nastavni listovi 8 – uz Gramatiku srpskog jezika za 8. razred osnovne škole. Beograd: Klet.

Ljubenović, K. i Stanisavljević, V. (1982). Jezik i kultura govora, udžbenik srp- skohrvatskog jezika za II razred zajedničke osnove usmerenog obrazovanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Milanović, A. (2009). Srpski jezik i jezička kulturaza 7. razred osnovne škole.

Beograd: Zavod za udžbenike.

Milatović, V. (2019). Metodika srpskog jezika i književnosti u mlađim razre- dima osnovne škole. Beograd: Učiteljski fakultet.

Milošević, M. (1997). Pravopisni priručnik srpskoga jezika. Beograd: Draganić. Mićunović, LJ. (2002). Džepni pravopis srpskoga jezika sa pravopisnim rečnikom. Beograd: Altera.

Peco, A. (1991). Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezika. Beograd: Naučna knjiga.

Pešikan, M., Pižurica, M. i Jerković, J. (2004). Pravopis srpskoga jezika – pri- ručnik za škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Novi Sad: Matica srpska.

Pešikan, M., Pižurica, M. i Jerković, J. (2010). Pravopis srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska.

Popović, LJ., Brborić, V., Lompar, V., Dragićević, R., Popović, M. i Klikovac,  D. (1998). Srpski jezik kroz testove. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije.

Pravilnik o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2019). Službeni glasnik RS Prosvetni glasnik 11/2019.

Pravilnik o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspi- tanja (2018). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 2/2010, 3/2011 – dr. pravilnik, 8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017 i 12/2018. Retrieved May 25, 2021 from the World Wide Web http://www. dmaksimovic.edu.rs/pdf/pravilnici/pravilnik-program-osmi.pdf.

Purić, D. (2018). Vežbanje u nastavi srpskog jezika u funkciji unapređivanja usmenog i pisanog izražavanja učenika mlađeg školskog uzrasta, Zbornik radova, 21(20), 163–176.

Radmilović, R. (1996). Pravilno – pogrešno, najčešće greške u govoru i pisanju. Novi Sad: Zmaj.

Reljac Fajs, E. i Jerković, T. (2014). Pravopis u razrednoj nastavi hrvatskoga jezika. Hrvatski, 12(1), 37–55.

Skaza, J. (1998). Pravopis – priročnik z vajami. Ljubljana: Založništvo Jutro.

Stakić, M. (2021). Ortoepija u programima za mlađe razrede osnovne škole. Ino- vacije u nastavi, 31(1), 109–121.

Stevanović, J., Maksić, S. i Tenjović, L. (2009). O pismenom izražavanju učenika osnovne škole. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 1, 147–164.

Stevanović, J. (2011). Pravopisne odlike jezičke kulture učenika u osnovnoj školi. Srpski jezik, 1–2, 637–652.

Stevanović, J. (2012). Pravopisna norma u srednjoškolskoj nastavnoj praksi. Nastava i vaspitanje, 1, 7–21.

Stevanović, M. (1982). Metodički priručnik srpskohrvatskog jezika i književ- nosti u osnovnoj školi. Gornji Milanovac: Dečje novine.

Cvetanović, Z., Kilibarda, D. i Stanišić, A. (2020). Čitanka sa osnovama jezičke pismenosti, udžbenik za drugi razred osnovne škole. Beograd: Bigz školstvo.

Čorboloković, S. (2014). Javni natpisi sa greškama u nastavi pravopisa u osnov- noj školi (od 5. do 8. razreda). U J. Milinković i B. Trebješanin (ur.). Implementacija inovacija u obrazovanju – izazovi i dileme, rad štampan u celini, Beograd, maj 2014 (457–471). Beograd: Učiteljski fakultet.

Čuturilo, S. (1884). Srpski pravopis za školsku upotrebu. Pančevo.

Štasni, G. (2019). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – metodička obrada gramatičkih sadržaja. Beograd: Zavod za udžbenike.