Критички поглед на врсте правописних вежби у настави  српског језика

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 343-356)

АУТОР(И):  Горан Н. Зељић

Е-АДРЕСА: goran.zeljic@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.343Z

САЖЕТАК:

У раду се анализирају правописне вежбе које су на основношколском узрасту део наставних садржаја из правописа српског језика. Ови садржаји, поготово на млађем школском узрасту, представљају битан део наставе српског језика. Планом и програмом обухваћене су све важније правописне теме, почев од употребе великог почетног слова, преко спојеног и одвојеног писања речи, интерпункције, до скраћеница. Правописни аспект гласовних алтернација дат је у старијим разредима, мада се основе тих правила дају и на млађем узрасту у промени облика речи (у писању именица типа врабац – врапца, мн. врапци, задатак, задатка, задаци и сл.) у творби речи (нпр. у грађењу умањеница/деминутива попут свеска – свешчица, нога – ножица и сл.), те у истицању изузетака попут изостанка алтернације по звучности у додиру звучних сугласника д и ђ са безвучним сугласницима с и ш (нпр. председник, предшколски и сл.). Циљ рада је да се испитају врсте и квалитет вежби и задатака из правописа српског језика на основношколском узрасту. Анализом су обухваћене правописне наставне јединице представљене у уџбеничкој и правописној литератури и додатни материјал који се употребљава у наставној пракси (збирке задатака и сл.). Такође, испитани су и задаци из правописа дати у тестовима из српског језика на различитим нивоима такмичења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

српски језик, правопопис, правописне вежбе, мето- дика српског језика.

ЛИТЕРАТУРА:

Агић, М., Бубањ, Б. и Николић, А. (2005). Правопис – теорија и правописне вежбе. Нови Сад: Школска књига.

Белић, А. (1950). Правопис српскохрватског књижевног језика. Београд: Просвета. Брборић, В. (2005). Правопис српског језика у наставној пракси. Београд: Филолошки факултет.

Брборић, В. (2011). Правопис и школа. Београд: Друштво за српски језик и књи- жевност Србије – Чигоја штампа.

Брборић, В. (2016). О српском правопису. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије – Чигоја штампа.

Вељковић Станковић, Д. (2015). Тестови из српског језика: са општинског, окру- жног/градског и републичког такмичења ученика основних школа из српског језика и језичке културе школске године 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Београд: Друштво за српски језик и књижевост.

Вуксановић, Ј. (2002). Није – него. Београд: Алтера.

Дешић, М. (1995/1998). Правопис српског језика – приручник за школе. Никшић: Унирекс, Земун: Нијанса, Београд: Привредни преглед.

Дешић, М. (2015). Правопис српског језика – школско издање. Београд: Клет.

Драгићевић, Р., Опачић Николић, З. и Пантовић, Д. (2005). Путокази – Наставни листови за српски језик. Београд: Завод за уџбенике.

Драгутиновић В., Рапајић, М. и Максимовић, В. (1982). Вежбе из српскохрватског језика за VI разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Дудварски, М. и Филиповић, З. (2011). Српски језик 8 – објашњења и вежбања за боље оцене у осном разреду. Београд: Клет.

Зељић, Г. (2006). Компетенције професора разредне наставе у домену граматике и правописа српског језика. Педагогија, 61(4), 523–530.

Зељић, Г. (2007). Правопис српског језика у наставној пракси. У И. Радовановић и Б. Требјешанин (ур.). Дидактичко-методички аспекти промена у основно- школском образовању, рад штампан у целини, мај 2007, Београд (75–88). Бео- град: Учитељски факултет.

Зељић. Г. (2016). Правописна знања будућих учитеља и васпитача. Књижевност и језик, 3–4, 263–277.

Зељић, Г. (2020). Правопис и књижевнојезичка норма. Београд: Учитељски факултет. Кликовац, Д. (2011). Српски језик и језичка култураза 8. разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике.

Јерковић, Ј. и Вујовић, Д. (2012). Школски правопис српскога језика. Београд: Школа плус.

Кораксић, М. и Марковић, Г. (2017). Пчелица 4 – српски језик – радна свеска за четврти разред основне школе. Чачак: Пчелица.

Ломпар, В. и Антић, А. (2016). Граматика, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа. Београд: Клет.

Ломпар, В. и Јовановић, С. (2013). Наставни листови 8 – уз Граматику српског језика за 8. разред основне школе. Београд: Клет.

Љубеновић, К. и Станисављевић, В. (1982). Језик и култура говора, уџбеник срп- скохрватског језика за II разред заједничке основе усмереног образовања. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Милановић, А. (2009). Српски језик и језичка култураза 7. разред основне школе.

Београд: Завод за уџбенике.

Милатовић, В. (2019). Методика српског језика и књижевности у млађим разре- дима основне школе. Београд: Учитељски факултет.

Милошевић, М. (1997). Правописни приручник српскога језика. Београд: Драганић. Мићуновић, Љ. (2002). Џепни правопис српскога језика са правописним речником. Београд: Алтера.

Пецо, А. (1991). Основи акцентологије српскохрватског језика. Београд: Научна књига.

Пешикан, М., Пижурица, М. и Јерковић, Ј. (2004). Правопис српскога језика – при- ручник за школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Нови Сад: Матица српска.

Пешикан, М., Пижурица, М. и Јерковић, Ј. (2010). Правопис српског језика. Нови Сад: Матица српска.

Поповић, Љ., Брборић, В., Ломпар, В., Драгићевић, Р., Поповић, М. и Кликовац,  Д. (1998). Српски језик кроз тестове. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.

Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања (2019). Службени гласник РС Просветни гласник 11/2019.

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпи- тања (2018). Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 2/2010, 3/2011 – др. правилник, 8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017 и 12/2018. Retrieved May 25, 2021 from the World Wide Web http://www. dmaksimovic.edu.rs/pdf/ pravilnici/pravilnik-program-osmi.pdf.

Пурић, Д. (2018). Вежбање у настави српског језика у функцији унапређивања усменог и писаног изражавања ученика млађег школског узраста, Зборник радова, 21(20), 163–176.

Радмиловић, Р. (1996). Правилно – погрешно, најчешће грешке у говору и писању. Нови Сад: Змај.

Reljac Fajs, E. i Jerković, T. (2014). Pravopis u razrednoj nastavi hrvatskoga jezika. Hrvatski, 12(1), 37–55.

Skaza, J. (1998). Pravopis – priročnik z vajami. Ljubljana: Založništvo Jutro.

Стакић, М. (2021). Ортоепија у програмима за млађе разреде основне школе. Ино- вације у настави, 31(1), 109–121.

Стевановић, Ј., Максић, С. и Тењовић, Л. (2009). О писменом изражавању ученика основне школе. Зборник Института за педагошка истраживања, 1, 147–164.

Стевановић, Ј. (2011). Правописне одлике језичке културе ученика у основној школи. Српски језик, 1–2, 637–652.

Стевановић, Ј. (2012). Правописна норма у средњошколској наставној пракси. Настава и васпитање, 1, 7–21.

Стевановић, М. (1982). Методички приручник српскохрватског језика и књижев- ности у основној школи. Горњи Милановац: Дечје новине.

Цветановић, З., Килибарда, Д. и Станишић, А. (2020). Читанка са основама језичке писмености, уџбеник за други разред основне школе. Београд: Бигз школство.

Чорболоковић, С. (2014). Јавни натписи са грешкама у настави правописа у основ- ној школи (од 5. до 8. разреда). У Ј. Милинковић и Б. Требјешанин (ур.). Имплементација иновација у образовању – изазови и дилеме, рад штампан у целини, Београд, мај 2014 (457–471). Београд: Учитељски факултет.

Чутурило, С. (1884). Српски правопис за школску употребу. Панчево.

Штасни, Г. (2019). Методика наставе српског језика и књижевности – методичка обрада граматичких садржаја. Београд: Завод за уџбенике.