Pohađanje privatnih časova tokom onlajn nastave prouzrokovane pandemijom kovid-19 

Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu (2021) (str. 295-308)

AUTOR(I): Milan Komnenović, Nedeljko Milanović

E-ADRESA: milankomnenovic92@gmail.com, nedeljko996@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.295K

SAŽETAK:

Promene svetskih razmera izazvane pandemijom virusa SARS-CoV-2 (kovid-19), drastično izmenile svakodnevni životu ljudi, a naročito u zemljama u kojima se virus u velikom broju raširio među stanovništvom. Budući da se i naša zemlja našla u teškoj situaciji, veliki broj struka, među kojima je i prosvetna, usmerio je svoje svakodnevne aktivnosti na rad od kuće, odnosno rad na daljinu. U ovom radu ispitivaćemo stavove učenika osnovnih škola o pohađanju privatnih časova tokom onlajn nastave. Ispitivaćemo stavove učenika o načinu rada predmetnih nastavnika iz škole i njihovoj ažurnosti tokom onlajn nastave. Pokušaćemo da saznamo da li su, i u kom broju, učenici tražili pomoć putem privatnih časova. Ispitivaćemo koji su učenici (kog razreda) najviše poha- đali privatne časove i iz kojih nastavnih predmeta. Pokušaćemo da utvrdimo da li postoji statistički značajna razlika između učenika po pitanju pohađanja privatnih časova uzimajući u obzir školski razred i nastavni predmet iz kojeg su pohađali privatne časove. Primenićemo deskriptivno- analitičku metodu, tehniku anketiranja, a kao instrument koristićemo upitnik konstruisan za potrebe istraživanja. Uzorak istraživanja će činiti učenici od petog do osmog razreda osnovne škole iz pomoravskog okruga, odnosno učenici sa teritorije grada Jagodine i opštine Svilajnac. Istraživanje je sprovedeno u maju 2021. godine popunjavanjem onlajn upitnika.

KLJUČNE REČI:

obrazovanje, privatni časovi, kovid-19, pandemija, učenici.

LITERATURA:

Anderson, J. (2020). The coronavirus pandemic is reshaping education. Quartz. Retrieved April 2, 2021 from the World Wide Web https://qz.com/1826369/how-coronavirus-is-changing-education/.

Barrett, S. (2020). Coronavirus on campus: College students scramble to solve food insecurity and housing challenges. Retrieved April 1, 2021 from the World Wide Web https://www.cnbc.com/2020/03/23/coronavirus-on-campus-students-face-food-insecurity-housing-crunch.html.

Vučetić, I., Vasojević, N. i Kirin, S. (2020). Mišljenje učenika srednjih škola u Srbiji o prednostima onlajn učenja tokom pandemije Covid-19. Nastava i vaspitanje, 69(3), 345–359.

Dimitrijević, S., Popović, D. i Milenković, A. (2018). Učenje matematike van škole kroz izradu domaćih zadataka i pohađanje privatnih časova. Nauka i vaspitanje, LXVII(1), 95–111.

Tomović, N. i Aleksić, M. (2020). Online nastava engleskog jezika u Srbiji tokom epidemije virusa Covid-19. Komunikacija i kultura online, XI(11), 241–250.

Stepanović, S. (2020). Uticaj pandemije virusa korona na obrazovanje. Nastava i vaspitanje, 69(2), 183–196.

OECD (2012). Equity and quality in education: Supporting disadvantaged students and schools. Paris: OECD.

OECD. (2020). Tackling coronavirus (COVID-19). Retrieved April 4, 2021 from the World Wide Web http://www.oecd.org/coronavirus/en/.

Čaprić, G. i Malinić, D. (2017). Privatni časovi kao dodatna podrška učenicima u učenju. U V. Radović, D. Mihajlović i I. Stojkov (prir.). Problemi i dileme savremene nastave u teoriji i praksi. Knjiga rezimea. Beograd: Učiteljski fakultet, 26.

Florence, M., Ritzhauptb, A., Kumar, S. & Budhrania, K. (2019). Award-winning faculty online teaching practices: Course design, assessment and evaluation, and facilitation. The Internet and Higher Education, 42, 34–43, https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2019.04.001.

Temdee, P. (2020). Smart Learning Environment: Paradigm Shift for Online Learning. In R. López-Ruiz (ed.), Multi Agent Systems – Strategies and Applications (1–13). Norderstedt: Books On Demand, http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.85787.

Mićević Karanović, J., Mesaroš Ţivkov, A., Maljković, M., Šapić, R., Malešević, D., VaraĎanin, V., Pavlov, S., Vukobrat, A. i Brkljač, T. (2020). Eksploracija adaptacije studenata Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi na kriznu situaciju izazvanu pandemijom COVID19. Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Teräs, M., Suoranta, J., Teräs, H. & Curcher, M. (2020). Post-Covid-19 Education and Education Technology‘ Solutionism’: a Seller’s Market. Postdigital Science and Education, 2, 863–878, https://link.springer.com/article/10.1007/s42438-020-00164-x.

Gupta, P. & Gupta, A. (2020). Impact of Covid-19 on Education Sector. Indian Journal of Applied Research, 10(12), 23–25. DOI 10.36106/ijar.

Pavlović, A., Ivanišević, A., Radišić, M. i Lošonc, A. (2021). Uticaj Covid-19 i on-line učenja na visoko obrazovanje u Srbiji. U V. Katić (ur.): XXVII skup Trendovi razvoja: On-line nastava na univerzitetima (189–192). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.