Похађање приватних часова током онлајн наставе проузроковане пандемијом ковид-19 

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 295-308)

АУТОР(И): Милан Комненовић, Недељко Милановић

Е-АДРЕСА: milankomnenovic92@gmail.com, nedeljko996@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.295K

САЖЕТАК:

Промене светских размера изазване пандемијом вируса SARS-CoV-2 (ковид-19), драстично измениле свакодневни животу људи, а нарочито у земљама у којима се вирус у великом броју раширио међу становништвом. Будући да се и наша земља нашла у тешкој ситуацији, велики број струка, међу којима је и просветна, усмерио је своје свакодневне активности на рад од куће, односно рад на даљину. У овом раду испитиваћемо ставове ученика основних школа о похађању приватних часова током онлајн наставе. Испитиваћемо ставове ученика о начину рада предметних наставника из школе и њиховој ажурности током онлајн наставе. Покушаћемо да сазнамо да ли су, и у ком броју, ученици тражили помоћ путем приватних часова. Испитиваћемо који су ученици (ког разреда) највише поха- ђали приватне часове и из којих наставних предмета. Покушаћемо да утврдимо да ли постоји статистички значајна разлика између ученика по питању похађања приватних часова узимајући у обзир школски разред и наставни предмет из којег су похађали приватне часове. Применићемо дескриптивно- аналитичку методу, технику анкетирања, а као инструмент користићемо упитник конструисан за потребе истраживања. Узорак истраживања ће чинити ученици од петог до осмог разреда основне школе из поморавског округа, односно ученици са територије града Јагодине и општине Свилајнац. Истраживање је спроведено у мају 2021. године попуњавањем онлајн упитника.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

образовање, приватни часови, ковид-19, пандемија, ученици.

ЛИТЕРАТУРА:

Anderson, J. (2020). The coronavirus pandemic is reshaping education. Quartz. Retriеved April 2, 2021 from the World Wide Web https://qz.com/1826369/how- coronavirus-is-changing-education/.

Barrett, S. (2020). Coronavirus on campus: College students scramble to solve food insecurity and housing challenges. Retriеved April 1, 2021 from the World Wide Web https://www.cnbc.com/2020/03/23/coronavirus-on-campus-students-face- food-insecurity-housing-crunch.html.

Вучетић, И., Васојевић, Н. и Кирин, С. (2020). Мишљење ученика средњих школа у Србији о предностима онлајн учења током пандемије Covid-19. Настава и васпитање, 69(3), 345–359.

Димитријевић, С., Поповић, Д. и Миленковић, А. (2018). Учење математике ван школе кроз израду домаћих задатака и похађање приватних часова. Наука и васпитање, LXVII(1), 95–111.

Tomović, N. i Aleksić, M. (2020). Online nastava engleskog jezika u Srbiji tokom epidemije virusa Covid-19. Komunikacija i kultura online, XI(11), 241–250.

Степановић, С. (2020). Утицај пандемије вируса корона на образовање. Настава и васпитање, 69(2), 183–196.

OECD (2012). Equity and quality in education: Supporting disadvantaged students and schools. Paris: OECD.

OECD. (2020). Tackling coronavirus (COVID-19). Retriеved April 4, 2021 from the World Wide Web http://www.oecd.org/coronavirus/en/.

Čaprić, G. i Malinić, D. (2017). Privatni časovi kao dodatna podrška učenicima u učenju. U V. Radović, D. Mihajlović i I. Stojkov (prir.). Problemi i dileme savremene nastave u teoriji i praksi. Knjiga rezimea. Beograd: Učiteljski fakultet, 26.

Florence, M., Ritzhauptb, A., Kumar, S. & Budhrania, K. (2019). Award-winning faculty online teaching practices: Course design, assessment and evaluation, and facilitation. The Internet and Higher Education, 42, 34–43, https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2019.04.001.

Temdee, P. (2020). Smart Learning Environment: Paradigm Shift for Online Learning. In R. López-Ruiz (еd.), Multi Agent Systems – Strategies and Applications (1–13). Norderstedt: Books On Demand, http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.85787.

Mićević Karanović, J., Mesaroš Ţivkov, A., Maljković, M., Šapić, R., Malešević, D., VaraĎanin, V., Pavlov, S., Vukobrat, A. i Brkljač, T. (2020). Eksploracija adaptacije studenata Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi na kriznu situaciju izazvanu pandemijom COVID19. Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Teräs, M., Suoranta, J., Teräs, H. & Curcher, M. (2020). Post-Covid-19 Education and Education Technology‘ Solutionism’: a Seller’s Market. Postdigital Science and Education, 2, 863–878, https://link.springer.com/article/10.1007/s42438-020- 00164-x.

Gupta, P. & Gupta, A. (2020). Impact of Covid-19 on Education Sector. Indian Journal of Applied Research, 10(12), 23–25. DOI 10.36106/ijar.

Pavlović, A., Ivanišević, A., Radišić, M. i Lošonc, A. (2021). Uticaj Covid-19 i on-line učenja na visoko obrazovanje u Srbiji. U V. Katić (ur.): XXVII skup Trendovi razvoja: On-line nastava na univerzitetima (189–192). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.