Informacioni sistemi u obrazovanju: stavovi nastavnika u vezi upotrebe elektronskog dnevnika 

Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu (2021) (str. 281-294)

AUTOR(I): Miloš Papić, Katarina Karić, Svetislav Stojanović

E-ADRESA: milos.papic@ftn.kg.ac.rs, katarina.karic@ftn.kg.ac.rs, sweta6r@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.281P

SAŽETAK:

Vođenje celokupne dokumentacije o obrazovno-vaspitnom procesu u školama Srbije rađeno je do pre nekoliko godina isključivo kroz papirne dnevnike. U skladu sa evropskim standardima i uz podrazumevajuću ulogu savremenih IKT, ali i zbog uočenih nedostataka, ukazala se potreba za drugačijim načinom evidencije rada. Elektronski dnevnik je školske 2017/2018. godine kao pilot-projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zaživeo u 60 obrazovnih ustanova u Srbiji, dok je danas u obaveznoj upotrebi u svim školama. Ovaj rad se bavi analizom prednosti i nedostataka elektronskog dnevnika kroz ispitivanje stavova i utisaka, te opšteg zadovoljstva njegovih korisnika. U ovom ispitivanju su korisnike odnosno ispitanike predstavljali nastavnici školskih ustanova osnovnog obrazovanja u Jagodini sa okolinom.

KLJUČNE REČI:

anketa, elektronski dnevnik, upotreba, zadovoljstvo.

LITERATURA:

Vidov, S. (2018). Prednosti i nedostaci E-dnevnika te njegovo korištenje u odgojno- obrazovnoj praksi. Diplomski rad. Zadar: Sveučilište u Zadru. Retrieved April 19, 2021 from the World Wide Web https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd%3A2512/datastream/PDF/view.

González-Sancho, C. & Vincent-Lancrin, S. (2016). Transforming education by using a new generation of information systems. Policy Futures in Education, 14(6), 741758, https://doi.org/10.1177%2F1478210316649287.

Gogh, E., Kovacs, A. & Sziladi, G. (2017). Application of E-diary to analyze the effectiveness of learning. In 2017 8th IEEE International Conference on Cognitive Info communications (CogInfoCom), 11–14 September 2017. Hungary: Debrecen (pp. 000419-000424). Retrieved May 18, 2021 from the World Wide Web https://ieeexplore.ieee.org/document/8268282.

Ilić, V. (2016). Promene u obrazovanju. Obrazovna  tehnologija,  4,  249258.  Retrieved May 19, 2021 from the World Wide Web http://www.ilicvojislav.com/assets/files/3%20OT%204%202016%20VOJISLAV%20ILIC.pdf.

Kriještorac, F. A., Fetić, M. & Ţupljanin, M. (2017). Electronic diary in the function of the communication of the parent and teacher an destablishing the control on the success. Univerzitetska misao – časopis za nauku, kulturu i umjetnost, 16, 117124.

Laketa, V. i Vasilijević, D. (2006). Osnovi didaktike. Užice: Učiteljski fakultet.

Ožegović, J. (2019). Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. Retrieved April 19, 2021 from the World Wide Web http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2019/07/Izvestaj_o_digitalnoj_ukljucenosti_RS_2014-2018_cir.pdf.

Pećanac, R. (2008). Projektovanje modela informacionog sistema škole. InfoM Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme, 26, 3235.

Radulović, B., Kazi, Lj. i Kazi, Z. (2011). Osnovi informacionih sistema – Osnovni pojmovi. U Lj. Kazi i Z. Kazi (ur.): Informacioni sistemi-odabrana poglavlja (drugo ponovljeno izdanje) (1–3). Zrenjanin: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”.

Hamidi, F., Meshkat, M., Rezaee, M. & Jafari, M. (2011). Information technology in education. Procedia Computer Science, 3, 369373, https://doi.org/10.1016/j.procs.2010.12.062.

Harizanov, K. & Konstantinov, K. (2019). Web School Diary. Mathematical and Software Engineering, 5(1), 9–14. Retrieved May 19, 2021 from the World Wide Web https://core.ac.uk/download/pdf/230624662.pdf.

Šehanović, S. i Dţambegović, E. (2015). Uticaj primjene elektronskog dnevnika na kvalitet komunikacije nastavnika i roditelja u školama u BiH. 9. Naučno-stručni skup sa meĎunarodnim učešćem “QUALITY 2015”, rad štampan u celini, 10–13. jun, Neum (397402). Neum: Hotel Stella. Retrieved April 19, 2021 from the World Wide Web http://www.quality.unze.ba/zbornici/QUALITY%202015/062-Q15-076.pdf.