Информациони системи у образовању: ставови наставника у вези употребе електронског дневника 

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 281-294)

АУТОР(И): Милош Папић, Катарина Карић, Светислав Стојановић

Е-АДРЕСА: milos.papic@ftn.kg.ac.rs, katarina.karic@ftn.kg.ac.rs, sweta6r@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.281P

САЖЕТАК:

Вођење целокупне документације о образовно-васпитном процесу у школама Србије рађено је до пре неколико година искључиво кроз папирне дневнике. У складу са европским стандардима и уз подразумевајућу улогу савремених ИКТ, али и због уочених недостатака, указала се потреба за другачијим начином евиденције рада. Електронски дневник је школске 2017/2018. године као пилот-пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја, заживео у 60 образовних установа у Србији, док је данас у обавезној употреби у свим школама. Овај рад се бави анализом предности и недостатака електронског дневника кроз испитивање ставова и утисака, те општег задовољства његових корисника. У овом испитивању су кориснике односно испитанике представљали наставници школских установа основног образовања у Јагодини са околином.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

анкета, електронски дневник, употреба, задовољство.

ЛИТЕРАТУРА:

Vidov, S. (2018). Prednosti i nedostaci E-dnevnika te njegovo korištenje u odgojno- obrazovnoj praksi. Diplomski rad. Zadar: Sveučilište u Zadru. Retrieved April 19, 2021 from the World Wide Web https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/ unizd%3A2512/datastream/PDF/view.

González-Sancho, C. & Vincent-Lancrin, S. (2016). Transforming education by using a new generation of information systems. Policy Futures in Education, 14(6), 741758, https://doi.org/10.1177%2F1478210316649287.

Gogh, E., Kovacs, A. & Sziladi, G. (2017). Application of E-diary to analyze the effectiveness of learning. In 2017 8th IEEE International Conference on Cognitive Info communications (CogInfoCom), 11–14 Septеmber 2017. Hungary: Debrecen (pp. 000419-000424). Retrieved May 18, 2021 from the World Wide Web https:// ieeexplore.ieee.org/document/8268282.

Ilić, V. (2016). Promene u obrazovanju. Obrazovna  tehnologija,  4,  249258.  Retrieved May 19, 2021 from the World Wide Web http://www.ilicvojislav.com/ assets/files/3%20OT%204%202016%20VOJISLAV%20ILIC.pdf.

Kriještorac, F. A., Fetić, M. & Ţupljanin, M. (2017). Electronic diary in the function of the communication of the parent and teacher an destablishing the control on the success. Univerzitetska misao – časopis za nauku, kulturu i umjetnost, 16, 117124.

Лакета, В. и Василијевић, Д. (2006). Основи дидактике. Ужице: Учитељски факултет.

Ожеговић, Ј. (2019). Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. Retrieved April 19, 2021 from the World Wide Web http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2019/07/Izvestaj_o_ digitalnoj_ukljucenosti_RS_2014-2018_cir.pdf.

Pećanac, R. (2008). Projektovanje modela informacionog sistema škole. InfoM Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme, 26, 3235.

Radulović, B., Kazi, Lj. i Kazi, Z. (2011). Osnovi informacionih sistema – Osnovni pojmovi. U Lj. Kazi i Z. Kazi (ur.): Informacioni sistemi-odabrana poglavlja (drugo ponovljeno izdanje) (1–3). Zrenjanin: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”.

Hamidi, F., Meshkat, M., Rezaee, M. & Jafari, M. (2011). Information technology in education. Procedia Computer Science, 3, 369373, https://doi.org/ 10.1016/j.procs.2010.12.062.

Harizanov, K. & Konstantinov, K. (2019). Web School Diary. Mathematical and Software Engineering, 5(1), 9–14. Retrieved May 19, 2021 from the World Wide Web https://core.ac.uk/download/pdf/230624662.pdf.

Šehanović, S. i Dţambegović, E. (2015). Uticaj primjene elektronskog dnevnika na kvalitet komunikacije nastavnika i roditelja u školama u BiH. 9. Naučno-stručni skup sa meĎunarodnim učešćem “QUALITY 2015”, rad štampan u celini, 10–13. jun, Neum (397402). Neum: Hotel Stella. Retrieved April 19, 2021 from the World Wide Web http://www.quality.unze.ba/zbornici/QUALITY%202015/062- Q15-076.pdf.