Samo(procena)nastavnika o kvalitetu onlajn nastave tokom pandemije kovid-19 

Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu (2021) (str. 231-244)

AUTOR(I): Jelena Maksimović, Nedeljko Milanović, Jelena Osmanović Zajić

E-ADRESA: jelena.maksimovic@filfak.ni.ac.rs, n.milanovic-17785@filfak.ni.ac.rs, jelena.osmanovic.zajic@filfak.ni.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.231M

SAŽETAK:

Pandemija virusa kovid-19 izrazit uticaj imala je i na vaspitno-obrazovni sistem. U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja čiji je cilj bio ispitivanje odnosa nastavnika o kvalitetu onlajn nastave tokom pandemije virusa kovid-19. Primenjena je deskriptivna istraživačka metoda i tehnika anketiranja. Uzorak je obuhvatio 274 nastavnika sa teritorije Republike Srbije. Predstavljeni rezultati ukazuju da se najveći broj nastavnika sa onlajn nastavom prvi put susreo tokom pandemije i da do tada nisu imali nikakva iskustva sa nastavom na daljinu. Platforme koje su nastavnici u radu sa učenicima koristili jesu: Google Classroom, Zoom, Edmodo, Google Meet i Microsoft Teams. Veliki broj nastavnika je odgovorio da će onlajn nastavu nakon pandemije delimično primenjivati ističući da je kontaktna nastava nezamenljiva i kvalitetnija, jer su učenici angažovaniji i posvećeniji školskim obavezama. Sagledavši objektivno, nastavnici su kvalitet onlajn nastave tokom pandemije najčešće ocenili srednjom vrednošću, tačnije ocenom tri. Onlajn nastava tokom pandemije iziskivala je veliku posvećenost nastavnika, kao i dobro rukovođenje informaciono-komunikacionim tehnologijama i razvijene digitalne kompetencije i nastavnika i učenika. Realizacija onlajn nastave bila je izazov za nastavnike, ali i jedina mogućnost da se vaspitno-obrazovni rad tokom pandemije i vanredne situacije nastavi i aktivno odvija.

KLJUČNE REČI:

kovid-19, pandemija, onlajn nastava, nastavnik.

LITERATURA:

Assunção Flores, M. & Gago, M. (2020). Teacher education in times of COVID-19 pandemic in Portugal: national, institutional and pedagogical responses. Journal of Education for Teaching, 46(4), 507–516.

Basilaia, G. & Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4), 1–9.

Carrillo, C. & Flores, M. A. (2020). COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 43(4), 466–487.

Deljac, S. & Berović, M. (2020). Usporedba nastave na daljinu i učioničke nastave iz predmeta. Informatika i Računalstvo. MIPRO 2020/CE, 1124–1128.

Dhawan, S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of Educational Technology Systems, 49(1), 5–22.

Dukić, D. i Mađarić, S. (2012). Online učenje u hrvatskom visokom obrazovanju. Tehnički glasnik, 6(1), 69–72.

Gonzalez, D. & Louis, R. St. (2018). Online Learning. In J. I. Liontas (ed.), The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching (First edit), https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0423.

Halil, N. I. (2020). The Effectiveness of Using Edmodo as an Online Learning Platform in Covid-19. Jurnal Penelitiandan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika, 4(3), 284–298.

Joshi, A., Vinay, M. & Bhaskar, P. (2020). Impact of coronavirus pandemic on the Indian education sector: perspectives of teachers on online teaching and asses- sments. Interactive      Technology      and      Smart       Education (ahead-of- print), https://doi.org/10.1108/itse-06-2020-0087.

Jukić, D. (2017). Tehnička pripremljenost i motiviranost studenata hrvatskih sveučilišta za online oblike nastave. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 63(1), 93–102.

Krumsvik, R. J. (2007). Skulen og den digitale lærings revolusjonen. Oslo: Universitets for laget.

Mehić, A. i Hadžić, N. (2020). Online nastava – nastava budućnosti. Acta geographica Bosnia et Herzegovina,13, 83–101.

Müller, M. & Aleksa Varga, M. (2020). Digital competences of teachers and associates at higher educational institutions in the Republic of Croatia. Informatologia, 53(1– 2), 8–23.

Noor, S., Isa, F. M. & Mazhar, F. F. (2020). Online Teaching Practices During the COVID-19 Pandemic. Educational Process: International journal, 9(3), 169–184.

Niemi, H. M. & Kousa, P. (2020). A case study of students’ and teachers’ perceptions in a Finnish high school during the COVID pandemic. International journal of Technology in Education and Science, 4(4), 352–369.

Oyarinde, O. N. & Komolafe, O. G. (2020). Impact of Google Classroom as an Online Learning Delivery during COVID-19 Pandemic: The Case of a Secondary School in Nigeria. Journal of Education, Society and Behavioural Science, 33(9), 53–61.

Oktaviani, M., Zulfa, V. & Elmanora, E. (2020). What platform makes students enjoy the learning during covid-19 pandemic?. Proceeding Umsurabaya, 1, 102–107.

Palloff, R. M. & Pratt, K. (2011). The excellent online instructor: Strategies for professional development. San Franscisco: Jossy Bass.

Pragholapati, A. (2020). Covid-19 Impact on Students. EdArXiv, 1–6, https://doi.org/ 10.17605/OSF.IO/NUYJ9.

Simamora, R. M. (2020). The Challenges of online learning during the COVID-19 pandemic: An essay analysis of performing arts education students. Studies in Learning and Teaching, 1(2), 86–103.

Sun, L., Tang, Y. & Zuo, W. (2020). Coronavirus pushes education online. Nature Materials, 19(6), 687–687.

Šćepanović, D., Marjanović, U., Korać, I. i Stefanović, D. (2017). Digitalne kompetencije univerzitetskih nastavnika. Learning, Media & Technology, 40(1), 64–82.