Само(процена)наставника о квалитету онлајн наставе током пандемије ковид-19 

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 231-244)

АУТОР(И): Јелена Максимовић, Недељко Милановић, Јелена Османовић Зајић

Е-АДРЕСА: jelena.maksimovic@filfak.ni.ac.rs, n.milanovic-17785@filfak.ni.ac.rs, јelena.osmanovic.zajic@filfak.ni.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.231M

САЖЕТАК:

Пандемија вируса ковид-19 изразит утицај имала је и на васпитно-образовни систем. У овом раду приказани су резултати истраживања чији је циљ био испитивање односа наставника о квалитету онлајн наставе током пандемије вируса ковид-19. Примењена је дескриптивна истраживачка метода и техника анкетирања. Узорак је обухватио 274 наставника са територије Републике Србије. Представљени резултати указују да се највећи број наставника са онлајн наставом први пут сусрео током пандемије и да до тада нису имали никаква искуства са наставом на даљину. Платформе које су наставници у раду са ученицима користили јесу: Google Classroom, Zoom, Edmodo, Google Meet и Microsoft Tеаms. Велики број наставника је одговорио да ће онлајн наставу након пандемије делимично примењивати истичући да је контактна настава незаменљива и квалитетнија, јер су ученици ангажованији и посвећенији школским обавезама. Сагледавши објективно, наставници су квалитет онлајн наставе током пандемије најчешће оценили средњом вредношћу, тачније оценом три. Онлајн настава током пандемије изискивала је велику посвећеност наставника, као и добро руковођење информационо-комуникационим технологијама и развијене дигиталне компетенције и наставника и ученика. Реализација онлајн наставе била је изазов за наставнике, али и једина могућност да се васпитно-образовни рад током пандемије и ванредне ситуације настави и активно одвија.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ковид-19, пандемија, онлајн настава, наставник.

ЛИТЕРАТУРА:

Assunção Flores, M. & Gago, M. (2020). Teacher education in times of COVID-19 pandemic in Portugal: national, institutional and pedagogical responses. Journal of Education for Teaching, 46(4), 507–516.

Basilaia, G. & Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4), 1–9.

Carrillo, C. & Flores, M. A. (2020). COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 43(4), 466–487.

Deljac, S. & Berović, M. (2020). Usporedba nastave na daljinu i učioničke nastave iz predmeta. Informatika i Računalstvo. MIPRO 2020/CE, 1124–1128.

Dhawan, S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of Educational Technology Systems, 49(1), 5–22.

Dukić, D. i Mađarić, S. (2012). Online učenje u hrvatskom visokom obrazovanju. Tehnički glasnik, 6(1), 69–72.

Gonzalez, D. & Louis, R. St. (2018). Online Learning. In J. I. Liontas (ed.), The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching (First edit), https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0423.

Halil, N. I. (2020). The Effectiveness of Using Edmodo as an Online Learning Platform in Covid-19. Jurnal Penelitiandan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika, 4(3), 284–298.

Joshi, A., Vinay, M. & Bhaskar, P. (2020). Impact of coronavirus pandemic on the Indian education sector: perspectives of teachers on online teaching and asses- sments. Interactive      Technology      and      Smart       Education (ahead-of- print), https://doi.org/10.1108/itse-06-2020-0087.

Jukić, D. (2017). Tehnička pripremljenost i motiviranost studenata hrvatskih sveučilišta za online oblike nastave. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 63(1), 93–102.

Krumsvik, R. J. (2007). Skulen og den digitale lærings revolusjonen. Oslo: Universitets for laget.

Mehić, A. i Hadžić, N. (2020). Online nastava – nastava budućnosti. Acta geographica Bosnia et Herzegovina,13, 83–101.

Müller, M. & Aleksa Varga, M. (2020). Digital competences of teachers and associates at higher educational institutions in the Republic of Croatia. Informatologia, 53(1– 2), 8–23.

Noor, S., Isa, F. M. & Mazhar, F. F. (2020). Online Teaching Practices During the COVID-19 Pandemic. Educational Process: International јournal, 9(3), 169–184.

Niemi, H. M. & Kousa, P. (2020). A case study of students’ and teachers’ perceptions in a Finnish high school during the COVID pandemic. International journal of Technology in Education and Science, 4(4), 352–369.

Oyarinde, O. N. & Komolafe, O. G. (2020). Impact of Google Classroom as an Online Learning Delivery during COVID-19 Pandemic: The Case of a Secondary School in Nigeria. Journal of Education, Society and Behavioural Science, 33(9), 53–61.

Oktaviani, M., Zulfa, V. & Elmanora, E. (2020). What platform makes students enjoy the learning during covid-19 pandemic?. Proceeding Umsurabaya, 1, 102–107.

Palloff, R. M. & Pratt, K. (2011). The excellent online instructor: Strategies for professional development. San Franscisco: Jossy Bass.

Pragholapati, A. (2020). Covid-19 Impact on Students. EdArXiv, 1–6, https://doi.org/ 10.17605/OSF.IO/NUYJ9.

Simamora, R. M. (2020). The Challenges of online learning during the COVID-19 pandemic: An essay analysis of performing arts education students. Studies in Learning and Teaching, 1(2), 86–103.

Sun, L., Tang, Y. & Zuo, W. (2020). Coronavirus pushes education online. Nature Materials, 19(6), 687–687.

Шћепановић, Д., Марјановић, У., Кораћ, И. и Стефановић, Д. (2017). Дигиталне компетенције универзитетских наставника. Learning, Media & Technology, 40(1), 64–82.