Nove uloge nastavnika u izmenjenom društvenom kontekstu

Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu (2021) (str. 219-230)

AUTOR(I): Tamara N. Dragojević

E-ADRESA: tamaradragojevic27@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.219D

SAŽETAK:

Pandemija kovid-19 stavila je obrazovni sistem pred mnogobrojne izazove, na koje su visokoškolske ustanove odgovorile uvođe- njem različitih modaliteta obrazovanja na daljinu. Nastava u digitalnom okruženju dovela je do promena u položaju nastavnika i učenika. S tim u vezi, cilj ovog rada je osvetljavanje novih, izmenjenih uloga nastavnika koje se javljaju kao rezultat celokupne društvene situacije izazvane koronavi- rusom. Cilj se ostvaruje na teorijskom nivou, primenom metode teorijske analize i tehnike analize sadržaja. Pregledom relevantne literature izvodi se zaključak da nastavnik preuzima ulogu inicijatora promena u digitalnom okruženju, voditelja, facilitatora, motivatora, ali i mentora celokupnog nastavnog procesa. U radu su predstavljene i neophodne kompe- tencije koje bi trebalo da poseduje nastavnik kako bi se adekvatno reali- zovala onlajn nastava. Pedagoške implikacije ovog rada ogledaju se u osve- tljavanju značaja razumevanja izmenjenih uloga nastavnika i njihove kom- pleksnosti.

KLJUČNE REČI:

pandemija kovid-19, onlajn nastava, nastavnik, nove uloge nastavnika, kompetencije nastavnika.

LITERATURA:

Vujačić, M. i Pavlović, J. (2012). Efekti programa stručnog usavršavanja nastavnika. U J. Šefer i J. Radišić (ur.): Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja implikacije za obrazovnu praksu (81–112). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Gvozdenović, S. (2011). Uloge nastavnika u savremenom obrazovanju. U N. Potkonjak (ur.): Godišnjak Srpske akademije obrazovanja (493–503). Beograd: Srpska aka- demija obrazovanja.

Grbović, N. (2019). Programi profesionalnog razvoja nastavnika kao izazov savremene obrazovne politike. (Neobjavljena magistarska teza). Novi Sad: Filozofski fakultet.

ĐorĊević, J. (2008). Liĉnost i funkcije nastavnika u savremenim društvenim i ekonom- skim promenama. Pedagoška stvarnost, 54(9–10), 842–853.

ĐorĊić, D., Šimonji Ĉernak, R. i Beljanski, M. (2021). Izazovi za novu ulogu i nove kompetencije nastavnika. DHS – Društvene i humanističke studije: Časopis Filo- zofskog fakulteta u Tuzli, 3(16), 481–504.

European Commission (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). Brussels: European Commission.

European Commission (2010). EUROPE 2020: European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Luxemburg: European Commission.

European Commission (2013). Supporting teacher competence development – for better learning outcomes. Retrieved May 15, 2021 from the World Wide Web https://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/20112013/teacher/teachercomp_en.pdf.

European Parliament and the Council (2006). Recommendation of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union, L394/10-18. Retrieved May 15,

2021 from the World Wide Web https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije  (2021). Retrieved August 24, 2021 from the World Wide Web https://zuov-kata-log.rs/?action=page/catalog.

Zivlak, J. i Šafranj, J. (2018). Kompetencije nastavnika u digitalnom dobu. U V. Katić. (ur.): 24. Trendovi razvoja, Inovacije u modernom obrazovanju, rad štampan u celini, 21–23. februar 2018, Kopaonik (120–122). Novi Sad: Fakultet tehniĉkih nauka.

Zobenica, N. i Stipanĉević, A. (2017). Uloga i kompetencije nastavnika u globalizova- nom društvu. Pedagoška stvarnost, 63(2), 107–119.

Ješić, D. (2010). Sticanje kompetencija za nove uloge nastavnika u savremenoj školi i školi budućnosti. Časopis za prirodne i društvene nauke, 195–200.

Klein, A. & Godinet, H. (2000). The teacher as a mediator in a networked society.

Communication and Networking in Education, 35, 157–164.

Kostović, S. (2008). Pigmalion u razredu. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Kuĉina Softić, S. (2020). Digitalne kompetencije nastavnika za primjenu e-učenja u visokom obrazovanju. (Neobjavljena doktorska disertacija). Zagreb: Filozofski fakultet.

Lungulov, B. (2009). Kako učenici vide svoje nastavnike. Novi Sad: Zadužbina Andrejević.

Marković, D. (2014). Mesto globalistike u obrazovanju nastavnike za nove uloge. U N. Potkonjak (ur.): Godišnjak Srpske akademije obrazovanja (125–132). Beograd: Srpska akademija obrazovanja.

Munoz Carril, P., Gonzalez Sanmamed, M. & Hernandez Selles, N. (2013). Pedagogical Roles and Competencies of University Teachers Practicing in the E-learning Enviroment. The Internationl Review of Research in Open and Distributed Learning, 14(3), 462–487.

Nikolić, I. A., BanĊur, V. R. i Martinović, D. (2020). Uloge nastavnika u školi digital- nog doba. Sociološki pregled, 54(1), 88–103.

Okvir digitalnih kompetencija nastavnik za digitalno doba – nacrt (2017). Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju, napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (2017). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 81/17.

Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigiCompEdu. Luxemburg: European Commission, JRC.

Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (2011). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 5/11.

Stojanović, D. (2020). Analiza realizacije uĉenja na daljinu u Srbiji za vreme pandemije virusa kovid-19. U P. Mitić i D. Marjanović (ur.): Black swan in the world  economy 2020 (121–140). Beograd: Institut ekonomskih nauka.

Sušić, M. (2021). Informacijsko-komunikacijske kompetencije nastavnika kao zahtjev savremene nastave i koncepta cjeloživotnog uĉenja. DHS – Društvene i humani- stičke studije: Časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, 2(15), 273–298.

Ćamilović, D. (2013). Visokoškolsko obrazovanje na daljinu. Tranzicija,15(31), 29–39. Husain, N. (2010). Teacher Competencies for the Use of Information Communication

Technology. Retrieved May 15, 2021 from the World Wide Web https://www.researchgate.net/publication/273063487_Teacher_Competencies_for_the_Use_of_Information_Communication_Technology.

Witfelt, C. (2000). Educational multimedia and teachers’ needs for new competencies: A study of compulsory school teachers’ needs for competence to use educational multimedia. Educational Media International, 37(4), 235–241.