Нове улоге наставника у измењеном друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 219-230)

АУТОР(И): Тамара Н. Драгојевић

Е-АДРЕСА: tamaradragojevic27@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.219D

САЖЕТАК:

Пандемија ковид-19 ставила је образовни систем пред многобројне изазове, на које су високошколске установе одговориле увође- њем различитих модалитета образовања на даљину. Настава у дигиталном окружењу довела је до промена у положају наставника и ученика. С тим у вези, циљ овог рада је осветљавање нових, измењених улога наставника које се јављају као резултат целокупне друштвене ситуације изазване коронави- русом. Циљ се остварује на теоријском нивоу, применом методе теоријске анализе и технике анализе садржаја. Прегледом релевантне литературе изводи се закључак да наставник преузима улогу иницијатора промена у дигиталном окружењу, водитеља, фацилитатора, мотиватора, али и ментора целокупног наставног процеса. У раду су представљене и неопходне компе- тенције које би требало да поседује наставник како би се адекватно реали- зовала онлајн настава. Педагошке импликације овог рада огледају се у осве- тљавању значаја разумевања измењених улога наставника и њихове ком- плексности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

пандемија ковид-19, онлајн настава, наставник, нове улоге наставника, компетенције наставника.

ЛИТЕРАТУРА:

Вујачић, М. и Павловић, Ј. (2012). Eфекти програма стручног усавршавања наставника. У Ј. Шефер и Ј. Радишић (ур.): Стваралаштво, иницијатива и сарадња импликације за образовну праксу (81–112). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Gvozdenović, S. (2011). Uloge nastavnika u savremenom obrazovanju. U N. Potkonjak (ur.): Godišnjak Srpske akademije obrazovanja (493–503). Beograd: Srpska aka- demija obrazovanja.

Грбовић, Н. (2019). Програми професионалног развоја наставника као изазов савремене образовне политике. (Необјављена магистарска теза). Нови Сад: Филозофски факултет.

ĐorĊević, J. (2008). Liĉnost i funkcije nastavnika u savremenim društvenim i ekonom- skim promenama. Pedagoška stvarnost, 54(9–10), 842–853.

ĐorĊić, D., Šimonji Ĉernak, R. i Beljanski, M. (2021). Izazovi za novu ulogu i nove kompetencije nastavnika. DHS – Društvene i humanističke studije: Časopis Filo- zofskog fakulteta u Tuzli, 3(16), 481–504.

European Commission (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). Brussels: European Commission.

European Commission (2010). EUROPE 2020: European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Luxemburg: European Commission.

European Commission (2013). Supporting teacher competence development – for better learning outcomes. Retrieved May 15, 2021 from the World Wide Web https://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/20112013/ teacher/teachercomp_en.pdf.

European Parliament and the Council (2006). Recommendation of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union, L394/10-18. Retrieved May 15,

2021 from the World Wide Web https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962.

Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије  (2021). Retrieved August 24, 2021 from the World Wide Web https://zuov-kata- log.rs/?action=page/catalog.

Zivlak, J. i Šafranj, J. (2018). Kompetencije nastavnika u digitalnom dobu. U V. Katić. (ur.): 24. Trendovi razvoja, Inovacije u modernom obrazovanju, rad štampan u celini, 21–23. februar 2018, Kopaonik (120–122). Novi Sad: Fakultet tehniĉkih nauka.

Zobenica, N. i Stipanĉević, A. (2017). Uloga i kompetencije nastavnika u globalizova- nom društvu. Pedagoška stvarnost, 63(2), 107–119.

Ješić, D. (2010). Sticanje kompetencija za nove uloge nastavnika u savremenoj školi i školi budućnosti. Časopis za prirodne i društvene nauke, 195–200.

Klein, A. & Godinet, H. (2000). The teacher as a mediator in a networked society.

Communication and Networking in Education, 35, 157–164.

Kostović, S. (2008). Pigmalion u razredu. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Kuĉina Softić, S. (2020). Digitalne kompetencije nastavnika za primjenu e-učenja u visokom obrazovanju. (Neobjavljena doktorska disertacija). Zagreb: Filozofski fakultet.

Лунгулов, Б. (2009). Како ученици виде своје наставнике. Нови Сад: Задужбина Aндрејевић.

Марковић, Д. (2014). Место глобалистике у образовању наставнике за нове улоге. У Н. Поткоњак (ур.): Годишњак Српске академије образовања (125–132). Београд: Српска академија образовања.

Munoz Carril, P., Gonzalez Sanmamed, M. & Hernandez Selles, N. (2013). Pedagogical Roles and Competencies of University Teachers Practicing in the E-learning Enviroment. The Internationl Review of Research in Open and Distributed Learning, 14(3), 462–487.

Nikolić, I. A., BanĊur, V. R. i Martinović, D. (2020). Uloge nastavnika u školi digital- nog doba. Sociološki pregled, 54(1), 88–103.

Оквир дигиталних компетенција наставник за дигитално доба – нацрт (2017). Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Правилник о сталном стручном усавршавању, напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника (2017). Службени гласник Републике Србије, бр. 81/17.

Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigiCompEdu. Luxemburg: European Commission, JRC.

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја (2011). Службени гласник Републике Србије, бр. 5/11.

Stojanović, D. (2020). Analiza realizacije uĉenja na daljinu u Srbiji za vreme pandemije virusa kovid-19. U P. Mitić i D. Marjanović (ur.): Black swan in the world  economy 2020 (121–140). Beograd: Institut ekonomskih nauka.

Sušić, M. (2021). Informacijsko-komunikacijske kompetencije nastavnika kao zahtjev savremene nastave i koncepta cjeloživotnog uĉenja. DHS – Društvene i humani- stičke studije: Časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, 2(15), 273–298.

Ćamilović, D. (2013). Visokoškolsko obrazovanje na daljinu. Tranzicija,15(31), 29–39. Husain, N. (2010). Teacher Competencies for the Use of Information Communication

Technology. Retrieved May 15, 2021 from the World Wide Web https://www.researchgate.net/publication/273063487_Teacher_Competencies_for_t he_Use_of_Information_Communication_Technology.

Witfelt, C. (2000). Educational multimedia and teachers’ needs for new competencies: A study of compulsory school teachers’ needs for competence to use educational multimedia. Educational Media International, 37(4), 235–241.