Осврт на употребу дигиталних алата у настави италијанског језика као страног кроз примјер једне наставне јединице

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 123-134)

АУТОР(И): Наташа Д. Вученовић

Е-АДРЕСА: natasa.vucenovic@flf.unibl.org

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.123V

САЖЕТАК:

У раду се употреба дигиталних алата у настави италијанског као страног језика посматра из угла конструктивистичке парадигме, у оквиру које се акценат ставља на студенте (или ученике) који постају активни учесници у сопственом процесу учења и спознаје – умјесто на пасивном меморисању учење се базира на откривању, повезивању и интегрисању претходно усвојених знања и искустава. У овом смислу, дигиталне технологије могу се инкорпорирати у модел конструктивистички утемељеног учења страних језика, будући да нуде небројене опције које стимулишу мотивацију и поспјешују активно, интерактивно и колаборативно учење. У раду ћемо представити примјер једне наставне јединице обликоване уз помоћ дигиталних технологија кориштених у настави италијанског као страног језика на Универзитету у Бањој Луци у периоду извођења наставе на даљину 2020. Дигитално обликоване дидактичке активности повезаћемо са ревидираном Блумовом таксономијом, како бисмо указали на когнитивне способности које дигитално припремљени материјали потенцијално могу да развију.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

дигитални алати, настава страних језика, конструктивизам, ревидирана Блумова таксономија

ЛИТЕРАТУРА:

Богдановић, И., Будић, С., Сегединац, М., Обадовић, Д. и Павков Хрвојевић, М. (2016). Повезаност нивоа метакогнитивних способности ученика и образов- них исхода у когнитивном подручју. Настава и васпитање, 65(1), 47–60.

Грмуша, М. (2018). Когнитивно подручје Блумове таксономије и настава геогра- фије. Хералд, 22, 117–140, https://doi.org/10.7251/HER2218117G.

Луковић, И. (2017). Карактеристике задатака разумевања и примене знања у тесто- вима које састављају наставници српског језика. Настава и васпитање, 66(1), 115–128. DОI 10.5937/nasvas1701115L.

Amarin, N. Z. & Ghishan, R. I. (2013). Learning With Technology from a Constructivist Point of View. International Journal of Business, Humanities and Technology, 3(1), 52–57.

Anderson, L. W. & Kratwohl, D. R. et al. (2001). A taxonomy for learning, teaching,  and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Applebee, A. N. (1993). Literature in the secondary school: Studies of curriculum and instruction in the United States. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.

Bjekić, D., Aleksić, V. & Vučetić, M. (2012). Dvodimenzionalni model Blumove takso- nomije u nastavi tio. U D. Golubović (ur.): Tehnika i informatika u obrazovanju, rad štampan u cjelini, 1–3. jun 2012., Čačak (66–75). Čačak: Tehnički fakultet.

Churches, A. (2008). Bloom¢s Digital Taxonomy. Retrieved January 23, 2021 from the World Wide Web http://www.techlearning.com/news/0002/bloom39s-taxonomy- blooms-digitally/65603.

Clark, R. C. & Mayer, R. E. (2008). E-learning and the science of instruction. San Francisco: Pfeiffer, John Wiley & Sons.

Džinkić, O. i Milutinović, J. (2018). Ideje konstruktivizma u savremenoj školskoj praksi. Zbornik Odseka za pedagogiju. Novi Sad: Filozofski fakultet, 27, 129–149, https://doi.org/10.19090/zop.2018.27.129-149.

Howell, J. (2012). Teaching with ICT: digital pedagogies for collaboration & creativity. Melbourne: Oxford University Press.

Iftode, D. (2019). Generation Z andlearning styles. SEA Practical Application of Science, 21, 255–262.

Jonassen, D. H., Howland, J., Marra, R. M. & Crismond, D. (2007). Meaningful learning with technology. Upper Saddle Creek, JG: Pearson Education.

Kalkhurst, D. (2018). Engaging Gen Z students and learners. Retriеved May 18, 2021 from the World Wide Web https://www.pearson.com/ped-blogs/blogs/2018/03/ engaging-gen-z-students.html.

Karaduman, H. & Gültekin, M. (2007). The effects of constructivist learning principles based learning materials on students¢ attitudes, success and retention in social studies. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 6(3).

Karagiorgi, Y. & Symeou, L. (2005). Translating Constructivism into Instructional Design: Potential and Limitations. Educational Technology & Society, 8(1), 17–27.

Köksal, D.  &  Ulum,  O. G. (2018). Language assessment  through Bloom’s Taxonomy.

Journal of Language, 14(2), 76–88.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6. DOI 10.1108/10748120110424816.