Specifičnosti onlajn nastave leksikologije i sintakse srpskog jezika na Filološkom fakultetu: izazovi i perspektive

Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu (2021) (str. 111-122)

AUTOR(I): Marija S. Raković

E-ADRESA: marija.rakovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.111R

SAŽETAK:

Rad se bavi uočavanjem specifičnosti onlajn nastave leksikologije i sintakse srpskog jezika na filološkom fakultetu studenata koji studiraju strani jezik. Cilj je da se uoče mogućnosti realizacije onlajn nastave. Istraživanje je sprovedeno na osnovu realizacije nastavnog procesa na predmetu Srpski jezik 2 (leksikologija i sintaksa) i ankete studenata o prednostima i nedostacima onlajn nastave. Analiza je pokazala da onlajn nastava ispoljava nedostatke u vidu nedovoljnog vremena da se nastavnik podrobnije pozabavi nejasnoćama studenata, ali pruža i brojne mogućnosti za napredak u obrazovanju – najviše u smislu vremenske orga- nizacije studenata i neometanog postavljanja pitanja, što pri nastavi uživo nije uvek slučaj. Na osnovu dobijenih rezultata pokušaćemo da damo metodičke implikacije za nastavnu praksu, a koje se tiču mogućnosti unapređivanja onlajn nastave srpskog jezika na univerzitetskom nivou.

KLJUČNE REČI:

onlajn nastava, leksikologija, sintaksa, strani filolozi, univerzitet.

LITERATURA:

Abouhashem, A., Abdou, R. M., Bhadra, J., Suby, N., Ahmad, Z. & Al-Thani, N. J. (2021). COVID-19 Inspired a STEM-Based Virtual Learning Model for Middle Schools – A Case Study of Qatar. Sustainability 2021, 13(5), 1–24. Retrieved August 27, 2021 from the World Wide Web https://www.researchgate.net/publication/349840987_COVID19_Inspired_a_STEMBased_Virtual_Learning_Model_for_Middle_Schools-A_Case_Study_of_Qatar.

Arjulayana, A., Rafli, Z. & Dewant, R. (2021). Speaking Class Based Coaborative Virtual Learning as Multiliteracies Concept. 4rd English Language and Literature International Conference (ELLiC), Proceedings, Vol. 4, 108–113. Retrieved August 27, 2021 from the World Wide Web https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/ELLIC/article/view/7394.

Drljević, J. (2021). Izazovi izvoĎenja onlajn nastave italijanskog jezika u akademskom kontekstu. U I. Jeremić, N. Nikolić i N. Koluga (ur.), Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju: zbornik radova, Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 15. maj 2021, Beograd (187–192). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za pedagogiju i andragogiju – Pedagoško društvo Srbije.

Đorđević, D., Pavlović, Z. i Vesić Pavlović, T. (2020). Mišljenja studenata o onlajn nastavi engleskog jezika – mogućnosti i ograničenja. Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, L(4), 117–140.

Janjić, J., Vilotijević, A. i Šaber, A. (2021). Digitalno okruţenje kao katalizator promena u praksi davanja povratnih informacija. U I. Jeremić, N. Nikolić i N. Koluga (ur.), Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju: zbornik radova, Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 15. maj 2021, Beograd (115–120). Beograd: Filo- zofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za pedagogiju i andragogiju – Pedagoško društvo Srbije.

Krivokapić, Ţ. i ĐorĎević, V. (2021). Digitalne kompetencije, rešavanje problema i iskustva studenata sa onlajn nastavom tokom pandemije. U I. Jeremić, N. Nikolić i Koluga (ur.), Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju: zbornik radova, Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 15. maj 2021, Beograd (193–198). Beo- grad: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za pedagogiju i andragogiju – Pedagoško društvo Srbije.

Nikolić, N. i Antonijević, R. (2021). Formativno ocenjivanje i onlajn nastava. U I. Jere- mić, N. Nikolić i N. Koluga (ur.), Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju: zbornik radova, Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 15. maj 2021, Beograd (103–108). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za peda- gogiju i andragogiju – Pedagoško društvo Srbije.

Pejatović, A., Orlović Lovren V. i Čairović, N. (2021). Direktna i onlajn nastava – slič- nosti i različitosti perspektiva studenata. U I. Jeremić, N. Nikolić i N. Koluga (ur.), Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju: zbornik radova, Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 15. maj 2021, Beograd (171–176). Beograd: Filo- zofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za pedagogiju i andragogiju – Pedagoško društvo Srbije.

Petković, LJ. (2018). Upotreba onlajn platforme Mudl (MOODLE) u reformisa- noj nastavi Katedre za neohelenske studije Filološkog fakulteta Univer- ziteta u Beogradu. Metodički vidici, 9, 179–200.