Специфичности онлајн наставе лексикологије и синтаксе српског језика на Филолошком факултету: изазови и перспективе

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 111-122)

АУТОР(И): Марија С. Раковић

Е-АДРЕСА: marija.rakovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.111R

САЖЕТАК:

Рад се бави уочавањем специфичности онлајн наставе лексикологије и синтаксе српског језика на филолошком факултету студената који студирају страни језик. Циљ је да се уоче могућности реализације онлајн наставе. Истраживање је спроведено на основу реализације наставног процеса на предмету Српски језик 2 (лексикологија и синтакса) и анкете студената о предностима и недостацима онлајн наставе. Анализа је показала да онлајн настава испољава недостатке у виду недовољног времена да се наставник подробније позабави нејасноћама студената, али пружа и бројне могућности за напредак у образовању – највише у смислу временске орга- низације студената и неометаног постављања питања, што при настави уживо није увек случај. На основу добијених резултата покушаћемо да дамо методичке импликације за наставну праксу, а које се тичу могућности унапређивања онлајн наставе српског језика на универзитетском нивоу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

онлајн настава, лексикологија, синтакса, страни филолози, универзитет.

ЛИТЕРАТУРА:

Abouhashem, A., Abdou, R. M., Bhadra, J., Suby, N., Ahmad, Z. & Al-Thani, N. J. (2021). COVID-19 Inspired a STEM-Based Virtual Learning Model for Middle Schools – A Case Study of Qatar. Sustainability 2021, 13(5), 1–24. Retriеved August 27, 2021 from the World Wide Web https://www.researchgate.net/ publication/349840987_COVID19_Inspired_a_STEMBased_Virtual_Learning_M odel_for_Middle_Schools-A_Case_Study_of_Qatar.

Arjulayana, А., Rafli, Z. & Dewant, R. (2021). Speaking Class Based Coaborative Virtual Learning as Multiliteracies Concept. 4rd English Language and Literature International Conference (ELLiC), Proceedings, Vol. 4, 108–113. Retriеved August 27, 2021 from the World Wide Web https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/ ELLIC/article/view/7394.

Drljević, J. (2021). Izazovi izvoĎenja onlajn nastave italijanskog jezika u akademskom kontekstu. U I. Jeremić, N. Nikolić i N. Koluga (ur.), Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju: zbornik radova, Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 15. maj 2021, Beograd (187–192). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za pedagogiju i andragogiju – Pedagoško društvo Srbije.

Ђорђевић, Д., Павловић, З. и Весић Павловић, Т. (2020). Мишљења студената о онлајн настави енглеског језика – могућности и ограничења. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, L(4), 117–140.

Janjić, J., Vilotijević, A. i Šaber, A. (2021). Digitalno okruţenje kao katalizator promena u praksi davanja povratnih informacija. U I. Jeremić, N. Nikolić i N. Koluga (ur.), Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju: zbornik radova, Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 15. maj 2021, Beograd (115–120). Beograd: Filo- zofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za pedagogiju i andragogiju – Pedagoško društvo Srbije.

Krivokapić, Ţ. i ĐorĎević, V. (2021). Digitalne kompetencije, rešavanje problema i iskustva studenata sa onlajn nastavom tokom pandemije. U I. Jeremić, N. Nikolić i Koluga (ur.), Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju: zbornik radova, Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 15. maj 2021, Beograd (193–198). Beo- grad: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za pedagogiju i andragogiju – Pedagoško društvo Srbije.

Nikolić, N. i Antonijević, R. (2021). Formativno ocenjivanje i onlajn nastava. U I. Jere- mić, N. Nikolić i N. Koluga (ur.), Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju: zbornik radova, Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 15. maj 2021, Beograd (103–108). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za peda- gogiju i andragogiju – Pedagoško društvo Srbije.

Pejatović, А., Orlović Lovren V. i Čairović, N. (2021). Direktna i onlajn nastava – slič- nosti i različitosti perspektiva studenata. U I. Jeremić, N. Nikolić i N. Koluga (ur.), Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju: zbornik radova, Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 15. maj 2021, Beograd (171–176). Beograd: Filo- zofski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za pedagogiju i andragogiju – Pedagoško društvo Srbije.

Петковић, Љ. (2018). Употреба онлајн платформе Мудл (MOODLE) у реформиса- ној настави Катедре за неохеленске студије Филолошког факултета Универ- зитета у Београду. Методички видици, 9, 179–200.