Компаративни осврт на високо образовање током пандемије ковид-19

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 55-72)

АУТОР(И): Марина Ж. Семиз

Е-АДРЕСА: semizmarina@pfu.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.055S

САЖЕТАК:

Криза изазвана пандемијом ковид-19 током 2020. године изнела је на површину текуће и нове слабости система образовања развијених земаља и земаља у транзицији. Фокус овог рада је на компаративном осврту на сектор високог образовања, посебно у погледу могућности оства- ривања образовне једнакости, мобилности, квалитета научно-истраживачког рада и квалитета образовања. Извршена је анализа доступних теоријских радова, емпиријских студија и извештаја оријентисаних на утицај пандемије на високошколске установе, сам процес и резултате онлајн наставе/учења, истраживачку делатност и интернационализацију образовања. Резултати спроведене анализе указују на диференциране одговоре институција висо- ког образовања на новонасталу ситуацију и друштвено измењен контекст, у погледу свих разматраних аспеката. Досадашње студије и анализе треба да наговесте правце за постпандемијско деловање институција високог образовања како би оне адекватно и флексибилно излазиле у сусрет глобалним променама и кризама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

факултет, онлајн учење, настава, истраживање, интернационализација образовања.

ЛИТЕРАТУРА:

Almazova, N., Krylova, E., Rubtsova, A. & Odinokaya, M. (2020). Challenges and Оpportunities for Russian Higher Education amid COVID-19: Teachers’ Perspective. Education Sciences, 10(12), 368. DOI 10.3390/educsci10120368.

Bates, T. (2020). What should we be doing about online learning when social distancing ends?. Online Learning and Distance Education Resources. Retrieved April 20, 2021 from the World Wide Web https://www.tonybates.ca/2020/04/07/what- should-we-be-doing-about-online-learningwhen-social-distancing-ends/.

Blankenberger, B. & Williams, A. M. (2020). COVID and the impact on higher education: The essential role of integrity and accountability. Administrative Theory & Praxis, 42(3), 404–423. DOI 10.1080/10841806.2020.1771907.

Бралић, Ж. и Катић, Љ. (2020). Пандемијска криза и универзитет. У З. Јефтић и М. Копања (ур.), Зaразне болести као глобални безбедносни изазов пандемија ковид-19: Стварност и последице, рад штампан у целини, јул/децембар 2020, Београд (247–264). Београд: Факултет безбедности Универзитета у Београду и Институт за међународну политику и привреду.

Chaka, C. (2020). Higher education institutions and the use of online instruction and online tools and resources during the covid-19 outbreak – an online review of selected U.S. and SA’s universities. Retrieved April 19, 2021 from the World Wide Web https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-61482/v.

Cicha, K., Rizun, M., Rutecka, P. & Strzelecki, A. (2021). COVID-19 and Higher Education: First-Year Students’ Expectations toward Distance Learning. Sustainability, 13, 1889, https://doi.org/10.3390/ su13041889.

Crawford, J., Henderson, K. B., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., Magni, P. A. & Lam, S. (2020). COVID-19: 20 countries’ higher education intra-period digital pedagogy responses. Journal of Applied Learning & Teaching, 3(1), 1–20. DOI 10.37074/jalt.2020.3.1.7.

De Boer, H. (2021). COVID-19 in Dutch higher education. Studies in Higher Education, 46(1), 96–106. DOI 10.1080/03075079.2020.1859684.

El Said, G. R. (2021). How Did the COVID-19 Pandemic Affect Higher Education Learning Experience? An Empirical Investigation of Learners’ Academic Performance at a University in a Developing Country. Advances in Human- Computer Interaction, 2021, 6649524. DOI 10.1155/2021/6649524.

EUA 2020: Preliminary results of the EUA survey on “Digitally enhanced learning at European higher education institutions”, presented at the BFUG Meeting 71, June 2020. Retrieved April 19, 2021 from the World Wide Web http://www.ehea.info/ Upload/BFUG_HR_UA_71_8_2_Survey_results.pdf.

Gabriels, W. & Benke-Aberg, R. (2020). Student Exchanges in Times of Crisis – Research Perspective. Education Sciences, 10(12), 368. DOI 10.3390/ educsci10120368.

Gomez Recio, S. & Colella, C. (2020). The world of higher education after Covid-19: How COVID-19 has affected young universities. Brussels: YERUN.

Haleem, A., Javaid, M., Vaishya, M. R. & Deshmukh, S. G. (2020). Areas of academic research with the impact of COVID-19. American Journal of Emergency Medicine, 38(7), 1524–1526. DOI 10.1016/j.ajem.2020.04.022.

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. Retrieved April 19, 2021 from the World Wide Web https://er.educause.edu/articles/2020/3/the- difference-between-emergency remoteteaching-and-online-learning.

Iglesias-Pradas, S., Hernandez-García, A., Chaparro-Pelaez, J. & Luis Prieto, J. (2021). Emergency remote teaching and students’ academic performance in higher education during the COVID-19 pandemic: A case study. Computers in Human Behavior, 119, 106713. DOI 10.1016/j.chb.2021.106713.

Johnson, N., Veletsianos, G. & Seaman, J. (2020). U.S. faculty and administrators’ experiences and approaches in the early weeks of the COVID-19 pandemic. Online Learning, 24(2), 6–21. DOI 10.24059/olj.v24i2.2285.

Kercher, J. & Plasa, T. (2020). COVID-19 and the impact on international student mobility in Germany: Results of a DAAD survey conducted among international offices of German universities. Bonn: German Academic Exchange Service.

Kerres, M. (2020). Against all odds: Education in Germany coping with COVID-19.

Postdigital Science and Education, 2(2), 1–5. DOI 10.1007/s42438-020-00130-7.

Marinoni, G. & Land, H. (2020). The Impact of COVID-19 on Global Higher Education.

International Higher Education, No. 102, Special Issue, 7.

Marinoni, G., Land, H. & Jensen, T. (2020). The Impact of Covid-19 on Higher Education around the World: IAU Global Survey Report. Paris: International Association of Universities.

Mohmmed, А. О., Khidhir, B. А., Nazeer, А. & Vijayan, V. J. (2020). Emergency remote teaching during Coronavirus pandemic: The current trend and future directive at Middle East College Oman. Innovative Infrastructure Solutions, 5, 72. DOI 10.1007/s41062-020-00326-7.

Rashid, S. & Yadav, S. S. (2020). Impact of Covid-19 Pandemic on Higher Education and Research. Indian Journal of Human Development, 14(2), 340–343. DOI 10.1177/0973703020946700.

Report on the impact of COVID-19 on student exchanges in Europe. Erasmus Student Network AISBL. Retrieved April 19, 2021 from the World Wide Web https://esn. org/covidimpact-report.

Salmi, Ј. (2020). COVID’s Lessons for Global Higher Education. Indianapolis: Lumina Foundation.

Соковић, М., Пекмезовић, Т. и радна група (2020). Одговор науке на епидемију изазвану САРС-КОВ-2 вирусом. У З. Јефтић и М. Копања (ур.), Зaразне болести као глобални безбедносни изазов пандемија Covid-19: Стварност и последице, рад штампан у целини, јул/децембар 2020, Београд (284–292). Београд: Факултет безбедности Универзитета у Београду – Институт за међународну политику и привреду.

Stojanović, B. i Vukov, T. (2020). Život mladih u Srbiji: Uticaj kovid-19 pandemije.

Beograd: Dosije studio.

Uticaj pandemije virusa kovid-19 na studentske razmene: Izveštaj istraživanja za Srbiju (2020). Retrieved April 23, 2021 from the World Wide Web https://esn.rs/ sites/default/files/news/Uticaj_pandemije_virusa_COVID19_na_studentske_razme ne.pdf.

Zhang, W., Wang, Y., Yang, L. & Wang, C. (2020). Suspending classes without stopping learning: China’s education emergency management policy in the COVID-19 outbreak. Journal of Risk and Financial Management, 13(3), 55. DOI 10.3390/jrfm13030055.