UTICAJ AUTORSKOG PRAVA I PRAVA KONKURENCIJE NA ZAČETKE I USPON AMERIČKE FILMSKE INDUSTRIJE

Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 627-640

AUTOR(I): Ljubica Vujnović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.627V

SAŽETAK:

U periodu pre zaštite filma autorskim pravom, filmski producenti uticaj stiču prvenstvom u neovlašćenom korišćenju i prisvajanju tuđih filmova. Na samom početku takvo ponašanje nailazi na prećutnu međusobnu saglasnost filmskih stvaralaca. Naime, oni su bili nosioci patenata na filmskoj opremi, te film nisu percipirali kao umetnost, već kao naučni eksperiment. S rapidnim napretkom tehnologije dolazi do usložnjavanja filma – za nešto više od decenije on prelazi put od jednominutnog prikaza svakodnevnog života do celovečernjeg igranog filma. Tada zaštita od piraterije postaje neophodna.

Zakon o zaštiti prava konkurencije u Sjedinjenim Američkim Državama, Šermanov akt, na snazi je još od 1890. godine. Međutim, sankcionisanju monopolističkih praksi filmskih producenata pristupa selektivno i s docnjom. Nedosledno sankcionisanje monopola pokazuje se krucijalnim za nastanak i pad Edisonovog trusta, kao i za postavljanje na pijedestal Nezavisnih producenata. U jeku Prvog svetskog rata dugometražni film postaje standard filmske industrije. Progresivni rast produkcijskih troškova uslovljava pad kompetitivnosti evropskog filma na svetskom tržištu.

KLJUČNE REČI: 

filmska industrija, autorsko pravo, pravo konkurencije, piraterija, monopol, Edisonov trust, patentni pul, dugometražni film.

LITERATURA: