АПИЈА VS. СТАНИСЛАВСКИ – ДВЕ СТРАНЕ ОПЕРСКЕ РЕЖИЈЕ

Музички Талас 52 (2023) (стр. 34-40) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Катарина Д. Лазаревић Сретеновић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: katarina.lazarevic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MT52.34LS

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У овом раду се анализирају и испи- тују принципи оперске режије два чувена позоришна аутора – Адолфа Апије и Константина Сергејевича Станиславског. Покушаћемо да разграничимо и утврдимо два дисјунктивна естетска гледишта оперске режије – принцип симболизације и принцип реализма, тако што ћемо изложити основна начела наведених концепата поменутих аутора. Анализа наведених постулата неопходна је будући да је с временом развијена подробнија расправа о проблемима и питањима оперске режије коју су они водили од стране многих оперских стваралаца, а чињеница је да су они и данас у великој мери актуелни.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

оперска режија, принцип симболизације, принцип реализма, Апија, Станиславски

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Apija, Adolf (2009): Muzika i inscenacija (preveo Dragoslav Ilić), Studio Lirica,
  • Apija, Adolf (2000): „Muzika i režija“, u: Radoslav Lazić, Estetika operske režije II, Madlenianum, Beograd, 376–380.
  • Ilić, Dragoslav (2012): Urednikova reč u: Adolf Apija: Živa umetnost (izbor tekstova), Studio Lirica, Beograd, 190–191.
  • Lazić, Radoslav (2003): Umetnost rediteljstva: Uvod u teoriju režije, Pozorišni muzej Vojvodine, Novi
  • Мартиновић, Драгана (2006): „Апијина сценска визија Вагнерове музичке драме“, у: Вагнеров спис: опера и драма данас, Зборник радова са научног скупа одржаног у Матици српској, уред. Соња Маринковић, Матица српска, Нови Сад, 99–108.
  • Medić, Hristina (1983): “Vagner i Novi Bajrojt – uvodne napomene” Treći program 57 II, Radio Beograd, Beograd, 385–388.
  • Palmer, Scott (2015): „A ‘choréographie’ of light and space: Adolphe Appia and the first scenographic turn“, in: Theatre and Performance Design Volume 1, Issue 1–2, Taylor & Francis online, pp. 31–47.
  • Савковић, Немања (2013): „Станиславски и глума у опери“ у: Зборник радова факултета драмских уметности бр. 24, ур. Мирјана Николић, Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, 31–57.
  • Stanislavski, S. (1957): Besede, Kultura (preveo Ljubomir Bogdanović), Beograd.
  • Stanislavski, S. (1955): Moj život u umjetnosti (prevela Ognjenka Milićević), Narodna prosvjeta, Sarajevo.