ПАУЛ КЛЕ – ЗАВЕШТАЊЕ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНУ БУДУЋНОСТ

Липар, 71 (2020), стр. 155-170

АУТОР: Филип С. Мисита

Е-АДРЕСА: filipmisita@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.155M

САЖЕТАК:

Предмет рада је разматрање уметничко истраживачких метода Паула Клеа, а посебно интердисциплинарних аспеката његовог целокупног уметничко-теоријско-дидактичког рада, у вези са савременом уметношћу и културом уопште. Текст ће приближити обим и разнородност Клеовог опуса и приказати методе рада засноване на различитим стратегијама транспоновања сликарских и извансликарских концепција у циљу постизања флуидности у обликовању. Полазећи од авангарде као контекста, поставићемо начело преиспитивања традиције присутно у свим напорима историјске авангарде, које у Клеовом раду има посебну функцију да изроди систем. Нагласак ће бити на парадоксу дивидуално-индивидуално, на линији путем које се врши транспоновање посматрача као субјекта у виртуелни простор слике.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

авангарда, експресија, сликарство, методе, интердисциплинарност, трансцедентално, структура, дивидуално, индивидуално

ЛИТЕРАТУРА:

  • Арган 1956: C. G. Argan, предговор, Volume 1, The thinking eye, Verlag, Basel, Switzerland: Schwabe & Co.
  • Боленбек 1997: Г. Боленбек, Авангарда, Авангарда: теорија и историја појма 1 (приредио Гојко Тешић), Београд: Народна књига.
  • Делез 2010: Ž. Delez, Film 2: Slika-vreme, Beograd: Filmski centar Srbije.
  • Ескубас 2012: E. Escoubas, A polyphonic painting: Paul Klee and Rhytm, Paul Klee, Philosophical Vision: From Nature to Art, Boston College, USA: McMullen Museum of Art.
  • Манович 2015: L. Manovič, Jezik novih medija, Beograd: Clio.
  • Рудер 1977: E. Ruder, Tipografija, Ljubljana: Partizanska knjiga: Znanstveni tisk.
  • Ћернуски 2012: E. Escoubas, Paul Klee and Language, Paul Klee, Philosophical Vision: From Nature to Art, Boston College, USA: McMullen Museum of Art.
  • Хакстхаузен 2012: W. C. Haxthausen, Abstract with Memories: Klee’s ”Auratic” Pictures, Paul Klee, Philosophical Vision: From Nature to Art, Boston College, USA: McMullen Museum of Art.
  • Џонсон 2012: A. G. Johnson, Metamorphosis and Music: Klee and Merleau-Ponty, Paul Klee, Philosophical Vision: From Nature to Art, Boston College, USA: McMullen Museum of Art.
  • Шуваковић 2014: M. Šuvaković, Pedagoška teorija Paula Klea, Bauhaus: Eks-Ju recepcija Bauhausa (priredio Miško Šuvaković), Beograd: Orion Art.