IRSKA KAO PANOPTIKON: PORTRET UMETNIKA U MLADOSTI DŽEJMSA DŽOJSA

Lipar, 71 (2020), str. 127-140

AUTOR: Nataša Antonijević

E-ADRESA: ant090153@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.127A

SAŽETAK:

Cilj ovog rada jeste izlaganje rezultata do kojih se došlo prilikom analiziranja prirode i oblika istražnog diskursa koji se javlja u romanu Portret umetnika u mladosti Džejmsa Džojsa. Kao teorijsko polazište analize korišćeni su koncepti izloženi u delu Mišela Fukoa Nadzirati i kažnjavati: nastanak zatvora. S jedne strane, razmatraće se načini na koje se elementi istražnog diskursa kao što su nadzor, ispitivanje, sistem kažnjavanja i ispovest koriste zarad održanja disciplinskog društva u Irskoj početkom 20. veka. S druge strane, analiziraće se mogućnost da se istražni diskurs stavi u funkciju poništenja represije i postizanja individualne slobode. I Džojs i njegov protagonista Stiven smatraju da umetnost omogućava postizanje slobode kroz stvaralaštvo. U ovom radu, pokušaćemo da pokažemo da umetnost predstavlja samo privid slobode: umesto da nas oslobodi, ona nas još dublje hvata u zamku nadzora, kontrole i disciplinovanja.

KLJUČNE REČI:

Džejms Džojs, Stiven Dedalus, Mišel Fuko, istražni diskurs, disciplina, kazna, greh, ispovest, nadzor, samoispitivanje

LITERATURA:

 • Bošković 2004: D. Bošković, Islednik, svedok, priča: istražni postupci u Peščaniku i
 • Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša, Beograd: Plato.
 • Kun 2002: N. A. Kun, Legende i mitovi stare Grčke, Beograd: Dečja knjiga (Užice: Rujno).
 • Malruni 2001: Mulrooney, J. Stephen Dedalus and the Politics of Confession.
 • Studies in the Novel, summer 2001. JSTOR. 02.01.2017.
 • Singal 2015: A. Singhal, Deconstructive Reading: What, Why, and How?
 • ‹http://www.springmagazine.net/deconstructive-reading-what-why-and-how/›. 16.03.2017.
 • Stanković 2016: V. Stanković, Religijski diskurs i umetnička praksa u romanu Portret umetnika u mladosti Džejmsa Džojsa, Kragujevac: Lipar, 60, Kragujevac, 267-280.
 • Tindal 1959: W. Y. Tindall, A Reader’s Guide to James Joyce, New York: Noonday Press.
 • Fuko 21982: M. Fuko, Istorija seksualnosti: volja za znanjem, Beograd: Prosveta.
 • Fuko 1997: M. Fuko, Nadzirati i kažnjavati: nastanak zatvora, Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.