ИРСКА КАО ПАНОПТИКОН: ПОРТРЕТ УМЕТНИКА У МЛАДОСТИ ЏЕЈМСА ЏОЈСА

Липар, 71 (2020), стр. 127-140

АУТОР: Наташа Антонијевић

Е-АДРЕСА: ant090153@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.127A

САЖЕТАК:

Циљ овог рада јесте излагање резултата до којих се дошло приликом анализирања природе и облика истражног дискурса који се јавља у роману Портрет уметника у младости Џејмса Џојса. Као теоријско полазиште анализе коришћени су концепти изложени у делу Мишела Фукоа Надзирати и кажњавати: настанак затвора. С једне стране, разматраће се начини на које се елементи истражног дискурса као што су надзор, испитивање, систем кажњавања и исповест користе зарад одржања дисциплинског друштва у Ирској почетком 20. века. С друге стране, анализираће се могућност да се истражни дискурс стави у функцију поништења репресије и постизања индивидуалне слободе. И Џојс и његов протагониста Стивен сматрају да уметност омогућава постизање слободе кроз стваралаштво. У овом раду, покушаћемо да покажемо да уметност представља само привид слободе: уместо да нас ослободи, она нас још дубље хвата у замку надзора, контроле и дисциплиновања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Џејмс Џојс, Стивен Дедалус, Мишел Фуко, истражни дискурс, дисциплина, казна, грех, исповест, надзор, самоиспитивање

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бошковић 2004: D. Bošković, Islednik, svedok, priča: istražni postupci u Peščaniku i
 • Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša, Beograd: Plato.
 • Кун 2002: N. A. Kun, Legende i mitovi stare Grčke, Beograd: Dečja knjiga (Užice: Rujno).
 • Малруни 2001: Mulrooney, J. Stephen Dedalus and the Politics of Confession.
 • Studies in the Novel, summer 2001. JSTOR. 02.01.2017.
 • Сингал 2015: A. Singhal, Deconstructive Reading: What, Why, and How?
 • ‹http://www.springmagazine.net/deconstructive-reading-what-why-and-how/›. 16.03.2017.
 • Станковић 2016: В. Станковић, Религијски дискурс и уметничка пракса у роману Портрет уметника у младости Џејмса Џојса, Крагујевац: Липар, 60, Крагујевац, 267-280.
 • Тиндал 1959: W. Y. Tindall, A Reader’s Guide to James Joyce, New York: Noonday Press.
 • Фуко 21982: M. Fuko, Istorija seksualnosti: volja za znanjem, Beograd: Prosveta.
 • Фуко 1997: М. Фуко, Надзирати и кажњавати: настанак затвора, Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.