DRUŠTVENO-POLITIČKI PREOBRAŽAJ PELAGEE VLASOVE U DRAMI „MAJKA“ BERTOLTA BREHTA

Lipar, 71 (2020), str. 83-99

AUTOR: Jelena Đ. Gojić

E-ADRESA: gojic.kg@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.083G

SAŽETAK:

Iako rana drama Majka Bertolta Brehta, jednog od najuticajnijih dramskih, lirskih i filmskih stvaralaca u 20. veku, transparentno oslikava Brehtovu društvenu angažovanost i njegovu naklonost prema komunističkoj partiji i osnovnim postulatima marksističke ideologije, u naučnoj literaturi na srpskom joj nije posvećeno dovoljno pažnje. Rad rasvetljava Brehtovu angažovanost u ovom didaktičkom komadu uz oslonac na stavove Šoa, Sartra, Fukoa i Ejdrijan Rič u cilju da se pokaže razvoj glavnog lika, Pelagee Vlasove, koja doživljava takvu transformaciju, koja je neminovno propraćena njenim aktiviranjem u trenutnim društveno-političkim zbivanjima. Potvrda o uspešnosti Brehtove namere da ovom dramom aktivira radničku klasu u društveno-političkim zbivanjima, da im približi marksističku ideologiju i tako u njima razvije simpatizere komunističke partije, dokazuju insceniranja istoimene drame u Berlinu 1932. godine, te u završnim razmatranjima prikazujemo kratak osvrt na recepciju izvođenja ove drame u Berlinu 1932. godine.

KLJUČNE REČI:

Breht, društveno-politička angažovanost, Majka, marksizam, epsko pozorište, didaktički komad

LITERATURA:

 • Breht 1970: B. Brecht, Die Mutter. Leben der Revolutionärin Pelagea Wlassowa aus Twer. (Nach dem Roman Maxim Gorkis). Bühnenfassung des Berliner Ensambles, Berlin: Henschenverlag.
 • Breht 1964: B. Brecht, Schriften zum Theater. Band 1. 1918-1933. Ausburger Theater Kritiken über das alte Theater. Der Weg zum zeitgenössischen Theater, Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag.
 • Vilijams 1979: R. Vilijams, Drama od Ibzena do Brehta, Beograd: Nolit.
 • Felker 1988: K. Völker, Bertolt Brecht. Eine Biographie, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
 • Žmegač i dr. 1974: V. Žmegač i dr, Povijest svjetske književnosti. Knjiga 5, Zagreb: Mladost.
 • Jesih/Kenen 2017: B. Jeßig/R.Köhnen, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Aufl. 4, Stuttgart: J. B. Metzler.
 • Kolarić 2006: I. Kolarić, Filozofija, 6. izd, Užice: Bratis. Peri 2000: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd: Clio. Rič 1977: A. Rich, Claiming an Education, The Common Women. Sartr 1981: Ž. P. Sartr, Šta je književnost, Beograd: Nolit.
 • Čomski/Fuko 2011: N. Čomski/M. Fuko, O ljudskoj prirodi: Pravda protiv moći, Loznica: Karpos.
 • Heht 1970: W. Hecht, Materialien zu Bertolt Brechts „Die Mutter”, Berlin: Henschelverlag.
 • Holthuzen 1981: H. E. Holthuzen, Dramaturgija otuđenja. Jedna studija za dramsku tehniku Bertolta Brehta, u: M. Miočinović (uredn.), Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 450-470.
 • Šo 1964: B. Šo, Lica i naličja. Predgovori dramama, Beograd: Kultura